วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันคล้ายวันประสูติ ๙๙ พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร

..'วันที่ ๓ ตุลาคม...เป็นวันคล้ายวันประสูติ ๙๙ พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก...

ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
แด่ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องใน
มงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ
ครบ ๙๙ พรรษา ๓ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๕

เนื่องในมงคลวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาททรงเจริญพระชนมายุ ๙๙ พรรษา
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง รู้สึกปลื้มปิติและเป็นสิริมิ่งมงคลแก่พุทธบริษัททั้งมวล
ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้ว จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระสุขพลานามัย สมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นบุณยฐาน และเป็นประทีปธรรม
ของปวงพุทธบริษัทตลอดไป
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน