วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โฉมหน้าคณะกรรมการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 6 ภูมิภาค

  เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติได้จัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่ง 2554 ขึ้น  ณ บ้านพักนานาชาติบ้านสบาย กรุงเทพมหานคร

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เป็นองค์กรตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 โดยดำเนินงานภายใต้ธรรมนูญที่สมาชิกได้ตกลงร่วมกัน หนึ่งในนั้นคือการจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการและประธานทุกๆ 2 ปี ซึ่งครบกำหนดในปี 2554 นี้

เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญและเพื่อทบทวนการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดทิศทางขององค์กร สถานีและเครือข่ายวิทยุชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยสิทธิทางการสื่อสารของภาคประชาชน การจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อย มีมติในที่ประชุมว่าจะมีเครือข่าย 6 ภูมิภาค และมีตัวแทนภาคละ 2 ท่าน

ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่ง 2554 คือนายพรพิพัฒน์ วัดอักษร

ทั้งนี้รายชื่อของรองประธาน4ท่านและรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 12 ท่านจะนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนและเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศได้ ทราบในครั้งต่อไป

นางสาวสรัญญา อรรคราช
สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางF.M98.10MHzจ.ชลบุรี
รายงาน

photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน