วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำนักข่าวประชาชน 16 ธันวาคม 2554.

กสทช.ให้คำมั่น 6 เดือนข้างหน้าออกใบอนุญาตวิทยุถาวร

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.
ที่ประชุมกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งถือเป็นร่างแผนแม่บทฯ
ด้านวิทยุและโทรทัศน์ฉบับแรกของประเทศไทย
และคาดว่าจะนาเข้าสู่ขั้นตอนการประชาพิจารณ์และเปิดรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้ในต้นปีหน้า
โดยจะเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของสานักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th)
หลังผ่านการรับรองรายงานการประชุม กสทช.นัดสุดท้ายของปี ในวันที่ 28
ธันวาคม 2554 ซึ่งสาระของแผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าว
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ได้แก่
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การกากับดูแลให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล
และการพัฒนาระบบบริหารไปสู่การเป็นองค์กรกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
น.ส.สุภิญญา ระบุว่า ในระยะ 1 ปี กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.
จะจัดทำเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ
ส่วนแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ที่บอร์ด กสทช. มีมติไปก่อนหน้านี้
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช.
น.ส.สุภิญญา จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมติดตามการจัดทำแผนแม่บทฯ
ที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
และขอให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และกสทช.
สายงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จะจัดเวทีเสวนาสาธารณะ(NBTC Public Forum)
เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสะท้อนความคาดหวังที่มีต่อ กสทช. โดยเวทีแรกจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23
ธันวาคม เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.กสทช.เล็งออกใบอนุญาตปีหน้า
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า
ทุกฝ่ายต้องการให้ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแล้วเสร็จ
เพื่อนำเสนอบอร์ดกสทช.ให้อนุมัติร่างก่อนเข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์โดยเร็ว
เพื่อที่จะออกใบอนุญาตได้ไม่เกินกลางปีหรืออย่างช้าในไตรมาส 3 ปี 2555
"ระหว่างการจัดทำแผนแม่บท กสทช. ก็จะรีบกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต
การกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในทำงาน"
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์กล่าว
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์กล่าวด้วยว่า มาตรา 82 ในบทเฉพาะกาลของ
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ระบุว่าเมื่อมีกสทช.แล้ว
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลใดที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รวมถึงการอนุญาตหรือสัมปทานหรือการทำสัญญาต่าง
จะต้องแจ้งการดำเนินการต่อกสทช.
เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาสัมปทานนั้นถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น
กสทช.จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ
ดังนั้นหน่วยงานใดที่ครอบครองคลื่นหรือใช้คลื่นอยู่ ควรแจ้งรายละเอียดให้
กสทช.รับทราบ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล
และนำไปสู่การจัดสรรคลื่นโดยเร็วเช่นกันแจ้งชื่อ-ลงทะเบียน รับโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด่วน

วุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์ เลขานุการ สอทช. แจ้งว่าขณะนี้เปิดโอกาสให้สมาชิก
สอทช. และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน
ขึ้นทะเบียนรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด่วนภายในวันที่ 20 ธันวาคม
2554

โดยขอให้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุในพื้นที่ 14 จังหวัด ดังต่อไปนี้
แจ้งชื่อสถานี ที่ตั้ง กำลังส่ง เบอร์ติดต่อประสานงานด่วน

ภาคตะวันตก - จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี

ภาคกลางและปริมณฑล - จังหวัดสมุทปราการ นนทบุรี สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก สระบุรี

ภาคตะวันออก - จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและรับเข้าร่วมโครงการจะได้รับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
สนใจแจ้งรายละเอียดที่ samakhomwittayu@gmail.comพ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์ นายก สวทช.บุรีรัมย์พร้อมเป็น "เครือข่ายวิทยุประชาชนคนชายแดน"

หลังจากได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
หรือ สวทช. บุรีรัมย์ นายกสมาคมคนแรก "พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์" เปิดเผยว่า
วิทยุเครือข่าย สวทช.บุรีรัมย์
พร้อมที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนสาธารณะภาคประชาชนอย่างเต็มที่

โดยในส่วนของ สวทช.บุรีรัมย์นั้น
มีความชัดเจนต่อบทบาทการเป็นศูนย์กลางของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนที่จะทำหน้าที่

1.เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ
การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม

2.เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้
ความคิดเห็นในด้านกิจการวิทยุจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ความรู้ในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.รวบรวมหนังสือ ข่าวสาร เอกสาร และจัดทำ
เผยแพร่สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.อบรม และให้การศึกษาทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.ประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิกผู้ทำประโยชน์แก่รัฐและประชาชนทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.กิจกรรมอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมนายก สวทช.บุรีรัมย์ "พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์" ได้แสดงจุดยืนว่า สมาชิก
สวทช.บุรีรัมย์พร้อมที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนสาธารณะทางด้านวิทยุกระจายเสียงที่มีพื้นที่ออกอากาศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
เรามุ่งเน้นการสร้างความสุขให้ประชาชน กระจายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
และเป็น"เครือข่ายวิทยุประชาชนคนชายแดน" อย่างดีที่สุดเปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหาร สวทช.บุรีรัมย์ ชุดที่ 1

บุรีรัมย์ - พันตำรวจเอกนิยม ไพรสัณฑ์
นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
สวทช.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายสกลสฤษฏ์
บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ลงนามในใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคม สวทช.บุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
การเป็นศูนย์กลางส่งเสริมจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ
การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นกลไกการควบคุมกันเองของสมาชิก

สำหรับคณะกรรมการบริหารชุดแรกประกอบด้วย

1.พันตำรวจเอกนิยม ไพรสัณฑ์ เป็น นายกสมาคม

2.ว่าที่พันตรีสงวน เรียนไธสง

3.นายชายใหญ่ สายยศ

4.นายอรรถพงษ์ วงศ์จันทร์

5.นายหวาย ทองดี

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลจันทบเพชร
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ในจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สวทช. บุรีรัมย์
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน