วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

กำหนดการและเนื้อเพลง "ผู้จุดประกายไฟศรัทธา เสม พริ้มพวงแก้ว "ผู้จุดประกายไฟศรัทธา เสม พริ้มพวงแก้ว


เมื่อฟ้ายังมีแสงทอง

ชนทั้งผองย่อมเรืองรองผ่องอำไพ

อุดมการณ์อันงดงามนี้มอบให้

จากหัวใจผู้รับใช้ชาติมวลชน


เส้นทางลำบากงานแสนเข็ญ

ทุกข์ลำเค็ญไม่ย่อท้อจักยอมทน

อุปสรรค์ขวากหนามคุกคามตน

ใช้เหตุผลใช้ปัญญาอย่างกล้าแกร่ง


มีชีวิตเกิดมาเพื่อชีวิต

ใช้ความคิดให้ความรู้ไม่หน่ายแหนง

จึงทุ่มโถมโหมแรงกายให้เต็มแรง

เป็นเขตแห่งคุณธรรมค้ำโลกา


จึงทุ่มโถมโหมแรงใจให้เต็มแรง

ความเข้มแข็งจุดประกายไฟศรัทธา


จึงทุ่มโถมโหมกายใจให้เต็มแรง

เขาคือแสงโคมประกายไฟศรัทธาว.พลเสน

20 เมษายน 2554

+++++++++++++
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 1/2554

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 16.00 - 19.00 น.

ณ ห้อง Alumni อาคารศศนิเวศ ชั้น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม
นพ. วิชัย โชควิวัฒน กรรมการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
ผศ.ภญ. สำลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

ประธานมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย
คุณสันติสุข โสภณสิริ กรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
คุณวัฒนา นราพล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
คุณณีน้อย ปิติเจริญ ผู้จัดการมูลนิธิหมอชาวบ้าน
คุณกนิษา จิราทิพย์ ผู้ประสานงานมูลนิธิหมอชาวบ้าน
คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว กรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
ดร. กวิน พริ้งพวงแก้ว กรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
คุณอัจฉรา สุนทรวาทิน กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว เสนอต่อที่ประชุมว่า ในโอกาสที่ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มีกลุ่มบุคคล มูลนิธิ และหลายหน่วยงานได้ดำริที่จะร่วมกันจัดงานสดุดีเกียรติคุณของท่านในวันดังกล่าว และ ศ.น.พ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพร่วม โดยมอบหมายให้ รศ.ดร. อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน

สำหรับการประชุมในวันนี้ ขอเชิญ นพ. วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานในการประชุม และขอให้คุณอัจฉรา สุนทรวาทิน ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ

นพ. วิชัย โชควิวัฒน ทำหน้าที่ประธานในการประชุม กล่าวเปิดประชุม เสนอว่างานที่จะจัดขึ้นนี้ จะเป็นงานที่เรียบง่าย ประหยัด แต่มีพลัง และขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ระเบียบวาระที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงาน "๑๐๐ ปี ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว" ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดังนี้

"เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสืบสานแนวความคิด วิถีชีวิตและการทำงานของ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว ที่มีต่อสังคมไทย สู่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคต"

ระเบียบวาระที่ 2 รายละเอียดของการจัดงาน กำหนดการ และการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ

ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานเป็น 2 ส่วน ตามร่างกำหนดการดังนี้
ภาคเช้า

การจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว

ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการพิธีทางศาสนา

10.00 น. คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว และแขกผู้มีเกียรติ

พร้อมกันที่ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 น. พระภิกษุ 9 รูป เริ่มพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 108 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
ภาคบ่าย

การจัดงาน "๑๐๐ ปี ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว" ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
การจัดนิทรรศการภายนอกหอประชุมใหญ่
การจัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาภายในหอประชุมใหญ่
การแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในหอประชุมใหญ่


กำหนดการ

11.30-13.00 น. ชมนิทรรศการ บริเวณรอบหอประชุมใหญ่

13.00-13.30 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้านและละครหุ่นมือ โดยเด็กนักเรียนในโครงการ

พ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

การแสดงหุ่นกระบอกและลิเก โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-13.40 น. การแสดงวีดิทัศน์ประวัติ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว

13.40-14.00 น. การอ่านบทกวี โดย

- อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2536

- อ. อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2532

14.00-15.00 น. การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย

- ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ในหัวข้อเรื่อง

"งานด้านบริหารจัดการและนิติบัญญัติ ของ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว"

- ศ.นพ. ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง

"งานด้านสาธารณสุขและสังคม ของ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว"

15.00-15.20 น. การแสดงดนตรีของ วงคีตาญชลี , ไก่ แมลงสาบ

15.20-16.30 น. การเสวนาเรื่อง "๑๐๐ ปีชีวิตพ่อเสม ให้อะไรกับสังคมไทยบ้าง" โดย

- นายพิภพ ธงไชย

- นพ.ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

- น.ส. รสนา โตสิตระกูล

- .............................. ผู้แทนสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์

ดำเนินการ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท

16.30-16.50 น. เพลง/ดนตรีสดุดี จาก นายสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน)

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2553

16.50-17.00 น. กล่าวปิดงาน โดย อ. สุลักษณ์ ศิวรักษ์

พิธีกร คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

ผู้ดำเนินการเสวนา คุณแก้ว หรือ คุณประสาน อิงคนันท์ จาก รายการ "คน ค้น คน"

การถ่ายทอดเสียง สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Health Station)

www.healthstation.in.th โดย นพ. อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

การประชาสัมพันธ์งาน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย โดย คุณเทพชัย หย่อง

หนังสือแจกผู้ร่วมงาน 1. สูจิบัตร
บทความของ นพ. วิชัย โชควิวัฒน ที่เกี่ยวกับ ศ.นพ. เสม
หนังสือเรื่อง "หมอหัวใจมวลชน หมอเสม พริ้งพวงแก้ว"ที่ประชุมได้แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานและติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
การนิมนต์พระ 9 รูป การจัดถวายภัตตาหารเพล

การจัดเลี้ยงอาหารแขก/นักแสดง และการจอง

สถานที่จัดงาน (ขอทราบค่าใช้จ่ายด้วย) อ. นิยดา/อ. อนงค์นาฏ
การจัดนิทรรศการภายนอกหอประชุมใหญ่ นพ. โกมาตร/คุณปารณัฐ/อ.สำลี
การติดต่อประสานงาน NGO ต่าง ๆ เพื่อ

มาแสดงผลงานและออกบูธจำหน่ายหนังสือ

ภายนอกหอประชุมใหญ่ อ. นิยดา/คุณวัฒนา/คุณณีน้อย/คุณกนิษา
การแสดงดนตรีพื้นบ้านและละครหุ่นมือ โดย

เด็กนักเรียนของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว คุณชัชวาลย์
การแสดงหุ่นกระบอกและลิเก โดย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อ. นิยดา
การแสดงวีดิทัศน์ประวัติ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว นพ. โกมาตร
การเชิญ อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นพ. วิชัย

หมายเหตุ อ. เนาวรัตน์ ตอบรับแล้ว
การเชิญ อ. อังคาร กัลยาณพงศ์ คุณรสนา/คุณสันติสุข
การเชิญ คุณอานันท์ ปันยารชุน

และ ศ.นพ. ประเวศ วะสี คุณชัชวาลย์

หมายเหตุ คุณอานันท์ ตอบรับแล้ว
การติดต่อวงคีตาญชลี ..... ?
การนิมนต์พระอาจารย์ไพศาล คุณวีรพงษ์ (มูลนิธิสุขภาพไทย)
การเชิญ คุณพิภพ ธงไชย คุณสันติสุข
การติดต่อ วัลลภ พลเสน (ไก่ แมลงสาบ)

เพื่อให้แต่งเพลงให้ ศ.นพ. เสม และแสดงดนตรีในงาน คุณรสนา

หมายเหตุ คุณสุรชัย ตอบรับแล้ว
การเชิญ อ. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ คุณสันติสุข
การติดต่อ คุณแทนคุณ คุณแก้ว หรือ คุณประสาน คุณรสนา

หมายเหตุ คุณแทนคุณตอบรับเป็นพิธีกรแล้ว

ส่วนผู้ดำเนินการเสวนา จะยืนยันภายหลัง
การติดต่อ นพ. อุกฤษฏ์ คุณณีน้อย
การติดต่อสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย อ.จิราพร
การจัดพิมพ์สูจิบัตร ..... ?
การจัดพิมพ์บทความของ นพ. วิชัย นพ. วิชัย
การจัดพิมพ์หนังสือ "หมอหัวใจมวลชน หมอเสม

พริ้งพวงแก้ว" (ขอทราบค่าใช้จ่ายด้วย) คุณสันติสุข
การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สสส. โดย คุณปารณัฐ/นพ. โกมาตร

ระบุชื่อหน่วยงานและ NGO ต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพร่วม (อ. สำลี ประสานงาน)

เนื่องจากชั้นล่างของหอประชุมใหญ่ จุฬาฯ จุคนได้ 1,000 คน ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเชิญแขกมาร่วมงานให้มากที่สุด โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการติดต่อดังนี้
ชมรมแพทย์ชนบท / สโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ อ. สำลี

- คณะเภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย /

สโมสรนิสิตนักศึกษาเภสัช อ.จิราพร/อ. นิยดา

- กลุ่มเครือข่าย สสส. อ. นิยดา/อ.จิราพร
อาจารย์และนิสิตจุฬาฯ โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์/

คณะเภสัชศาสตร์/วิทยาลัยพยาบาล ในจุฬาฯ อ. นิยดา/อ. อนงค์นาฎ
กระทรวงสาธารณสุข นพ. วิชัย/นพ. โกมาตร
NGO ต่าง ๆ คุณณีน้อย/คุณกนิษา
พระจอม และพระวัดโพธิ์เผือก อ. นิยดา


ระเบียบวาระที่ 3 องค์กรผู้ร่วมจัดงาน

ขณะนี้มีองค์กรผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้ว ดังนี้

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

- มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

- มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย/มูลนิธิเภสัชศาตร์เพื่อสังคม

- มูลนิธิแพทย์ชนบท

- สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มูลนิธิหมอชาวบ้าน

- หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

- เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

- มูลนิธิเด็ก

- มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิโกมล คีมทอง
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ที่ประชุมเห็นควรให้ อ.สำลี ประสานงานติดต่อองค์กรผู้ร่วมจัดงานเพิ่มเติม ได้แก่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลราชวิถี
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฯลฯ


ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Alumni อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นางอัจฉรา สุนทรวาทิน เลขานุการ จดบันทึกการประชุม

นพ. วิชัย โชควิวัฒน ประธานการประชุม ตรวจแก้/รับรอง

.............................................................................................................


ผู้จุดประกายไฟศรัทธา เสม พริ้มพวงแก้ว


เมื่อฟ้ายังมีแสงทอง

ชนทั้งผองย่อมเรืองรองผ่องอำไพ

อุดมการณ์อันงดงามนี้มอบให้

จากหัวใจผู้รับใช้ชาติมวลชน


เส้นทางลำบากงานแสนเข็ญ

ทุกข์ลำเค็ญไม่ย่อท้อจักยอมทน

อุปสรรค์ขวากหนามคุกคามตน

ใช้เหตุผลใช้ปัญญาอย่างกล้าแกร่ง


มีชีวิตเกิดมาเพื่อชีวิต

ใช้ความคิดให้ความรู้ไม่หน่ายแหนง

จึงทุ่มโถมโหมแรงกายให้เต็มแรง

เป็นเขตแห่งคุณธรรมค้ำโลกา


จึงทุ่มโถมโหมแรงใจให้เต็มแรง

ความเข้มแข็งจุดประกายไฟศรัทธา


จึงทุ่มโถมโหมกายใจให้เต็มแรง

เขาคือแสงโคมประกายไฟศรัทธาว.พลเสน

20 เมษายน 2554

..................................................................................................................

ชีวิตและผลงาน เสม พริ้มพวงแก้ว


*เกียรติประวัติแพทย์ไทย ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังชีวิตและผลงาน ของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้ว

เป็นนักคิดนักสร้าง ผู้นำทางเพลิดแพร้ว

ปฎิบัติไว้เป็นแนว เลิศแล้วผู้สร้างธรรม

คิดกว้างลึกซึ้ง คิดชัดและก้าวล้ำ

หนึ่งผู้ฉลาดทำ คือผู้งดงามสร้างสรรไทย

เสมาบอกเขต เปรียบพ่อเสมหลักคงไว้

บอกเขตธรรมสังคมไทย มิให้กล้ำกรายเหล่าทรชน

ร่วมปกป้องคนดี พรหมวิหารสี่ในใจตน

อุดมการณ์เพื่อมวลชน ผู้ทุกข์ทนคนร่วมทาง *ว. พลเสน

17 เมษายน 2554หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน