วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กําหนดการ : งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา 14-16 ก.ค.2554

กําหนดการ : งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา
วันที่ : พฤหัสบดีที่ ๑๔-วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานที่ : วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.


การแสดง สะล้อ ซอ ซึง ของยุวชนชาวสระบุรี

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ตํานานวัดมงคลชัยพัฒนา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร อาจารย์ยักษ์ แห่งมหา’ลัย คอกหมู
ลุงสมจิตร ท้าวครุฑ เจ้าของที่ดิน
อ.สันติ กางกร อดีตครูใหญ่ โรงเรียนวัดมงคล

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.
ประชันทําอาหารพื้นบ้าน แข่งแกงไก่พริกดํา ณ ลานวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ชมการนําเสนอความสําเร็จจากนิทรรศการ ๑๓ หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.สระบุรี

๑๔.๓๐ น.
ปราชญ์ ๔ ภาค ร่วมงานบุญตักบาตรดอกเข้าพรรษา
ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

๑๖.๓๐ น.
ประเพณีพื้นบ้าน ลานบุญ ลานธรรม
- ชมกลองยาวไท-ยวน
- กิจกรรมมอบรางวัล ผู้แต่งกายสวยงาม

๑๗.๓๐ น.
รําถวายพระพรตามประเพณีโบราณ

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น.
พิธีเปิดงาน ชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น.
การแสดง ๔ ภาค ปะทะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- รําสี่ภาค : การแสดงจากเมืองโบราณ
- รําเซิ้ง ไทยลาว

๑๙.๓๐-๒๐.๔๕ น. - ชมภาพยนตร์ “รากเรา”
สารคดีที่สะท้อน รากเหง้า วิถีชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นไทยวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๗.๐๐-๘.๐๐ น.
กิจกรรมทางศาสนา ลานบุญ ลานธรรม : งานต่านขันเข้า

๘.๐๐-๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารร่วมกัน กินข้าวปิ่นโต วิถีวัฒนธรรมไทย

๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
เสวนาเรื่อง “ภารกิจรักษ์ลําน้ําเจ้าพระยา-ป่าสัก”
- ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร จาก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
- ทิสาปาโมกข์ ปรึกษากิ่ง จากกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลําน้ําป่าสัก
- ปัญญา ปุลิเวคินทร์ จาก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก
ร่วมขบวนกิจกรรมรณรงค์เปิดโครงการความร่วมมือ ๔ จังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพระยา-ป่าสัก
ปลุกจิตสํานึกรักษ์ลุ่มน้ําเจ้าพระยา-ป่าสัก ณ สะพานอํานวยสงคราม กลางเมืองสระบุรี

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
สาธิตการทําปราสาทผึ้ง-แทงหยวก
ชมการละเล่นพื้นบ้าน

๑๒.๓๐ น.
กิจกรรมตามซุ้มต่างๆ
• กิจกรรมการสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่าน ๙ ฐานเรียนรู้
• เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จาก ๕ ภาคีเครือข่าย จ.สระบุรี
- สาธิตการทําเครื่องจักสาน พัดไม้ไผ่ ตะกร้า กระบุง เข่ง สุ่มไก่
- ลานสุขภาพ : หมอนวดสมุนไพร
- สาธิตการทําขนมพื้นบ้าน ไข่หงส์ ขนมเนียม ขนมกร ข้าวแต๋น
- แข่งทําขนมครกแคะ

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ชุมนุมปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดินสยาม : ความสําเร็จของปราชญ์ ๔ ภาค
- พ่อหลวงชูศักดิ์ หาดพรหม ครูเกษตรผสมผสานจากเมืองน่าน
- ลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปราชญ์ด้านข้าวจากสุพรรณ
- พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว ปราชญ์จากสกลนคร
- กํานันเคว็ด ประวิช ภูมิระวิ นักจัดการน้ําจากชุมพร
- ปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ จากสระบุรี

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
พ่อบุญเต็ม ชัยลา แห่งหมู่บ้านดงบัง เปิดประสบการณ์การจัดการน้ําในแดนอีสาน

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
กิจกรรมของยุวชนสระบุรี
สาธิตการใช้เครื่องมือบําบัดน้ํา Save water Kit ล้างพิษสายน้ํา
การสาธิตการทําระเบิดจุลินทรีย์ชีวภาพ การทํากล่ํา ซั้ง

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
เทศกาลกินข้าวเสาไห้ปลอดสาร ผักพื้นบ้านปลอดภัย
- หุงข้าวเสาไห้ ใส่กระทงใบตอง
- การละเล่นพื้นบ้าน ปิดตาตีหม้อ

๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น.
ประเพณีเวียนเทียน
- พิธีสวดพื้นบ้าน

๒๐.๐๐น.
การแสดงสด ดนตรีไท-ยวนโรงเรียนห้วยหินขาว
- การแสดงจากลูกหลานชาวสระบุรี รําสาวไหม รําไท-ยวน

๒๐.๓๐น.
การแสดงชุด พระมหาชนก จากเมืองโบราณ

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๗.๐๐-๘.๐๐ น.
กิจกรรมทางศาสนา ลานบุญ ลานธรรม

๘.๐๐-๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารร่วมกัน

๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
การแสดงวิถีชีวิต ประเพณีชาวสระบุรี
- สาธิตการทําบั้งไฟ
- ชมวิดีทัศน์ ทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ คําบอกเล่าจากผู้เฒ่า สู่หนุ่มสาวชาวสระบุรี
- อ.ทรงชัย วรรณกุล เส้นทางการรักษาวัฒนธรรม การกิน-การอยู่ ของชาวไท-ยวน
- อ.พิเนตร น้อยพุทธา รากเหง้าของเราชาวสระบุรี
- อ.คําแพน แวงกระโทก สภาวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- พระมหาจรูญ จากตําบล โคกแพะ เล่าเรื่องราวพิธีสงฆ์ไทยโบราณ

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.
เราจะสืบสานแนวทางตามพระราชดําริ สร้างความจริงให้ปรากฏแก่แผ่นดิน
(รวมพลังความร่วมมือเบญจภาคี ทุกภาคส่วนร่วมใจกันขยายผลทฤษฎีใหม่)
- ตัวแทน ๕ ภาคีจาก จังหวัดสระบุรี อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคการศึกษา
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาสังคมและสื่อ

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.
พิธีปฏิญาณตน เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ลงมือปฏิบัติบูชา
- แข่งตําบักฮุ้ง
- ชิมอาหารพื้นบ้าน

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
ขบวนแห่เทียนพรรษา (วัด)

๑๔.๓๐ น.
ปิดเวทีกลางเพื่อให้เข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ
• กิจกรรมการสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่าน ๙ ฐานเรียนรู้
• เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จาก ๕ ภาคีเครือข่าย จ.สระบุรี

๑๖.๐๐ น.
ปิดงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน