วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการ "เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน"

ข้อมูลโครงการ
วัตถุประสงค์
 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รวบรวมไว้ในหนังสือคำพ่อสอนเล่มต่างๆ
 2. เพื่อสร้างบทเพลงคำพ่อสอนขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 3. ใช้เพลงเป็นสื่อในการเชื่อมโยงคำพ่อสอนกับเด็ก เยาวชนและประชาชน
 4. กระตุ้นให้เยาวชนให้ความสำคัญกับคำพ่อสอน ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการแต่งเพลงและการผลิตเพลงให้แก่ผู้ที่สนใจศาสตร์และศิลป์ด้านนี้
กลุ่มเป้าหมาย
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 50 ผลงาน (คน หรือ ทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน)
 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 ผลงาน (คน / ทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน)
ประเภทของผลงาน
รอบคัดเลือก
 • ส่งแต่ เนื้อเพลง เท่านั้น
 • ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือคำพ่อสอน ฉบับใดก็ได้ (ปัจจุบันมี 3 ฉบับ)
 • เนื้อร้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบทเพลงเดียวกันก็ได้
 • ไม่จำกัดความยาว ไม่จำกัดแนวเพลง
รอบสอง – รอบชิงชนะเลิศ
 • ส่งเป็น เดโมเพลง (มีเนื้อร้อง ทำนองและร้องเป็นเพลงมาแล้ว)
 • ไม่จำกัดความยาว ไม่จำกัดแนวเพลง
การส่งผลงาน
รอบคัดเลือก
 • ส่งผลงาน เนื้อเพลง โดยพิมพ์หรือเขียน เนื้อเพลงลงกระดาษ ขนาด A4 พร้อมระบุชื่อเพลง และรายละเอียดของผู้ส่งผลงาน ได้แก่ ชื่อ สกุล สถานศึกษา / สถานที่ทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ส่งเป็นไฟล์เอกสาร สกุล .doc แล้วส่งแนบไฟล์มาที่ E-mail curadio@chula.ac.th หรือ kamphorsorn@gmail.com หรือส่งเป็นเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 02 219 2007 หรือไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง “คณะกรรมการประกวดโครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน 84 พรรษา” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ปทุมวัน 10330 ส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อคน / ทีม
รอบสอง
 • ส่งผลงาน เดโมเพลง เป็นแผ่น CD ที่บันทึกบทเพลงที่ส่งเข้าประกวด แล้วส่งทางไปรษณีย์ มาที่ “คณะกรรมการประกวดโครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน 84 พรรษา” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ปทุมวัน 10330 โดย save เป็นสกุล wav.
 • ส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อคน / ทีม
การโหวตตัดสินรอบชิงชนะเลิศ (9 ผลงาน)

 • โหวตทางเว็บไซต์วิทยุจุฬาฯ www.curadio.chula.ac.th หรือ เว็บไซต์คำพ่อสอน www.kamphorsorn.org
 • การใช้สิทธิ์ในการโหวต 1 คน โหวตได้ 1 ครั้งและ 1 ผลงานเท่านั้น (ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน)
การประกาศผล

 • รอบคัดเลือกและรอบสอง ประกาศผลทางเว็บไซต์วิทยุจุฬาฯ www.curadio.chula.ac.th หรือ เว็บไซต์คำพ่อสอน www.kamphorsorn.org
 • รอบชิงชนะเลิศ ประกาศผล ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท, ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
 • ชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท, ประกาศนียบัตร
รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • อ่านหนังสือคำพ่อสอนฉบับใดก็ได้ แล้วสร้างสรรค์เป็น เนื้อเพลง
 • รอบคัดเลือก
  • สร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตเพลง จำนวน 2 ครั้ง
  • ส่งเนื้อเพลงคำ พ่อสอนเข้าร่วมกิจกรรม แล้วคัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบ จำนวน 100 ผลงาน (ระดับนักเรียน-นักศึกษา 50 ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป 50 ผลงาน) ตัดสินโดยคณะกรรมการ
  • ดูงานกระบวนการผลิตเพลง จากค่ายเพลงต่างๆ
  • ผลิตเดโมเพลง ส่งเข้าประกวด คน / ทีมละ 1 ผลงาน เท่านั้น
 • รอบสอง
  • เป็นการพิจารณาผลงานทั้งหมด 100 ผลงาน แล้วคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงฯ รวมจำนวน 18 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน 9 ผลงาน ประเภทประชาชน 9 ผลงาน (ตัดสินโดยคณะกรรมการ)
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • พิจารณาผลงานทั้งหมด 18 ผลงาน เหลือเพียง 12 ผลงาน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการ และผลโหวตของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์คำพ่อสอนและวิทยุจุฬาฯ
 • ผลิต Master เพลง อัลบั้ม “เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน” 1 ชุด จำนวน 12 เพลง (เพลงที่ชนะเลิศ จนถึงชมเชย) โดยความร่วมมือจากโปรดิวเซอร์ และศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆ
 • ผลิต CD เพลง อัลบั้ม “เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน” จำนวน 3,000 แผ่น เผยแพร่ทั่วประเทศ
 • เพลงประกอบภาพยนตร์
  • นำเพลงในอัลบั้ม “เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน” ไปใช้ประกอบภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน
กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงาน
วันที่ รายละเอียดกิจกรรม
9 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2554 รับสมัคร พร้อมตอบคำถาม “ประทับใจคำพ่อสอนองค์ใด”
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สมัครทุกคน

 • เทคนิคการแต่งเพลง โดยนักแต่งเพลงมืออาชีพ
18 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2554 ส่งเนื้อเพลงเข้าประกวดรอบคัดเลือก
 1. เทคนิคการแต่งเพลง โดยนักแต่งเพลงมืออาชีพ
  อาทิ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค คุณโสฬส ปุณกะบุตร
 2. เทคนิคการผลิตเพลง โดยโปรดิวเซอร์มืออาชีพ
1 – 15 สิงหาคม 2554 ประกาศผลรอบคัดเลือก 100 ผลงาน (กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา 50 ผลงาน, กลุ่มประชาชนทั่วไป 50 ผลงาน)
สิงหาคม 2554 ดูงานกระบวนการผลิตเพลง 4 รอบๆ ละ 25 คน/ทีม
1 – 30 กันยายน 2554 ส่งเดโมเพลงเข้าประกวดรอบสอง
15 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 9 ผลงาน
16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2554 ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดยคณะกรรมการ และเปิดรับผลโหวตจากประชาชน
3 ธันวาคม 2554 ประกาศผล
ธันวาคม 2554 – มีนาคม 2555 ผลิต Master อัลบั้ม “เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน” 1 ชุด จำนวน 12 เพลง (เพลงที่ชนะเลิศ จนถึงชมเชย)
มีนาคม – เมษายน 2555 ผลิต CD เพลง อัลบั้ม “เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน” จำนวน 3,000 แผ่น เผยแพร่ทั่วประเทศ
5 พฤษภาคม 2555 เปิดพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
*กำหนดการและสถานีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 54 ค่ะ ผู้ร่วมโครงการต้องแนบใบสมัครพร้อมผลงาน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.kamphorsorn.org/curadio/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน