วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๒ จังหวัดจันทบุรีสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ ๒ จังหวัดจันทบุรี
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม        ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
       ๒.
มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
       ๓.
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
        ๔.
สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ต้องสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
        ๕.
ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
        ๖.
ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
        ๗.
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
        ๘.
ควรว่ายน้ำได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม           จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ ๘๐ คน ซึ่งประกอบไปด้วย เครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว
ระยะเวลาประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
          ๑. ระยะเวลาประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่านสื่อตางๆ
          
          ๒.
ตั้งแต่วันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้อง BU ๑๐๔ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ ๐
-๓๘๑๐-๒๒๘๘-๙๐, ๐-๓๘๑๐-๒๒๙๑-๙๓ กด ๑๐๑ - ๑๐๖ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร        ๑. รูปถ่าย สี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ       
        ๒.
สำเนาหลักฐานการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมตัวจริง
จำนวน ๒ ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)       
        ๓.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง จำนวน ๑ ชุด
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)       
        ๔.
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง จำนวน ๑ ชุด
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)       
        ๕.
หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด
(ถ้ามี)
สถานที่ฝึกอบรม
        โรงแรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีกำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก        
          
๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สอบข้อเขียน ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่เวลา ๐๙
.๐๐ น. เป็นต้นไป (เข้าห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)        
           
๒. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สอบสัมภาษณ์ ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔         
         
โดยประกาศรายชื่อ ทันทีหลังจากการสอบสัมภาษณ์คนสุดท้ายเสร็จสิ้น (ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและผู้แทน
จากสมาคมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการสอบสัมภาษณ์)หลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย - เฉพาะพื้นที่)
รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น ๖๐ ชั่วโมง
     ได้แก่   
         
- ภาคความรู้ทางวิชาการ (จำนวน ๒๑ ชั่วโมง)
                  
         
- ภาคความรู้เฉพาะอาชีพ  (จำนวน ๒๗ ชั่วโมง)
                  
          
- ภาคการศึกษานอกสถานที่ (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง)
ผู้ที่ผ่านการอบรมและได้วุฒิบัตรสามารถนำเที่ยวนักท่องเที่ยวเฉพาะชาวไทยได้ตามเขต
พื้นที่ที่ติดต่อ
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราดสิ่งที่มหาวิทยลัยบูรพาจะสนับสนุนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่          ๑. ค่าอาหารกลางวัน          ๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม           ๓. ค่าที่พักระหว่างการอบรม ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์          ๔. ค่าเช่ายานพาหนะระหว่างศึกษานอกสถานที่          ๕. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างศึกษานอกสถานที่          ๖. ค่ากระเป๋าเอกสาร คนละ ๑ ใบ          ๗ ค่าซีดีประมวลภาพกิจกรรม และเอกสารประกอบการบรรยาย คนละ ๑ ชุด          ๘. ทำเนียบรุ่น คนละ ๑ เล่มโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี       หมายเหตุ สำนัก บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จะส่งสำเนาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อทำการตรวจสอบคุณวุฒิจากศถาน ศึกษาที่ท่านจบตามวุฒิการศึกษา (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ ๑ ๒ เดือน) หากผลการตรวจสอบวุฒิไม่ถูกต้อง ให้เป็นอันถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องค่าละทะเบียนคืน อีกทั้งทางผู้จัดการอบรมจะทำการดำเนินการตามกฏหมายข้อหาปลอมแปลงเอกสารทาง ราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน