วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เวทีเสวนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งาน : รวมพลังทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ มหัศจรรย์ความพอเพียง แนวคิด : พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน

เวทีเสวนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
งาน : รวมพลังทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ มหัศจรรย์ความพอเพียง
แนวคิด  : พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน 
[วันที่ 1]  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
Theme :   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของแผ่นดิน (ถอดรหัส คัมภีร์ราชันย์)        

09.00-11.00 พิธีเปิด ณ สำนักงานใหญ่ ปตท. (เวทีเดียวกับพลับพลาที่ประทับ)
            ฉาย VTR “องค์ราชันย์กับความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาว 8 นาที
13.30 –13.45   พิธีกรประจำเวที  ประสาน อิงคนันท์  และ แก้วตา ปริศวงศ์  จากรายการคนค้นฅน
            เปิดเวที กล่าวทักทายคนดูเกริ่นนำถึงที่มาของงาน นำเข้าสู่การแสดงเปิดเวที
13.45 –14.00 การแสดงเปิดเวที
   • อุ๊ หฤทัย เพลงพลิกใจ และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับในหลวง หรือเรื่องความพอเพียง 2-3 เพลง
   • พิธีกรคุยกับศิลปินแต่ละคน เรื่อง “พลิกใจ” หรือเรื่อง “พอเพียง” สั้นๆ

14.00 –14.15 พิธีกรเชื่อมโยงความหมายจากการแสดงกับการเสวนาที่จะเกิดขึ้น
            และนำเข้า VTR ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของแผ่นดิน ความยาว  4 นาที 
14.15 – 16.45  เสวนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของแผ่นดิน” 

ผู้ร่วมเสวนา   (แนะนำวิทยากรแต่ละท่าน ด้วยการดึงจุดเด่นในการ “ปฏิบัติบูชา”)
 1. ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร  ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้บูชาครู
  ด้วยการเป็นทัพหน้าในการนำหลักปรัชญาพอเพียงมาเผยแพร่และนำพาผู้คนสู่การปฏิบัติจนกลายเป็นรูปธรรมบนพื้นดิน  เกิดเป็นศูนย์ฝึกทั่วประเทศ   ภายในเวลาสองทศวรรษ       
 1. ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  ประธานโครงการปิดทองหลังพระ  อดีตราชเลขานุการ ในสมเด็จย่า  ผู้เดินตามรอยบาท  ในการเข้าใจ เข้าถึง ก่อนจะพัฒนา ด้วยการเดินเท้าไปทั่วทุกดงดอย เพื่อหาข้อมูลจริงโดยการเข้าไปถึงทุกเรือนชาน   
 2. พระมหาพงษ์นรินทร์ ฐิตวังโส ภิกษุหนุ่ม ประธานโครงการคุณธรรมและเครือข่ายเยาวชนทำดีเพื่อ
  ในหลวง ผู้ศึกษาค้นคว้า ตีความเศรษฐกิจพอเพียงและบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก  เพื่อเชื่อมโยงกับหลักธรรม ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม    
 1. นพ.เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  หมอรักษาสังคม ผู้ซึ่งปฎิบัติตน อย่างสมถะ  เรียบง่าย เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ ในความเสียสละ รักชาติ และการเข้าถึงใจชาวบ้านด้วยความดี

  หมายเหตุ  : - ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล แนะนำว่าถ้า นพ.เกษม ตอบรับ ท่านไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ เพราะทั้งสองท่านจะมาพูดเรื่องเดียวกัน
            - รอติดต่อวิทยากรเพิ่มอีก 1 ท่าน 
16.45-17.00 พิธีกรเชิญตัวแทนจาก ปตท. มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน 
******************************************** 
17.00-17.45 เคลื่อนชาวบ้านจาก ปตท. ไป เซ็นทรัล 
17.45-18.30 พิธีกรเปิดเวที เล่าเหตุการณ์พิธีเปิดที่ ปตท.
            -  นำเข้าสู่ VTR “องค์ราชันย์กับความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
            -  ฉาย VTR “องค์ราชันย์กับความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
            -  กิจกรรมแจก DVD “องค์ราชันย์กับความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   18.30-19.00 กิจกรรมเช็คชื่อชาวบ้าน จากตำบลต่างๆ ที่มาร่วมงาน ทั้งที่นั่งอยู่ใน Hall และคนที่อยู่   ตามบูธ สร้างเป้าหมายร่วมกันว่ามาคราวนี้เพื่อมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ พลิกใจให้พอเพียงและนำเสนอผลงานของตำบลต่างๆ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และนำของดีมาแสดง
            พิธีกรสนาม  ภาคภูมิ ประทุมเจริญ , น.สพ.สมศักดิ์  สมจิตร 
19.00-20.00 การแสดง 4 ภาค จากตัวแทนชุมชน 84 ตำบล 
        ปิดเวที  
  [วันที่ 2]   วันพฤหัสบดีที่  1 กันยายน 2554 
    10.30 -12.00   พิธีเปิด ณ เวทีกลาง เซ็นทรัล มีผู้บริหาร ปตท. และ ดร.สุเมธ เป็นประธาน
    โดย บริษัท  Nas Innovation จำกัด 
    ปาฐกถาพิเศษ  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง  
    *************************************** 
    เวทีเสวนา 
    พิธีกรประจำเวที น.สพ.สมศักดิ์ สมจิตร และ สุดารัตน์ เกิดสว่าง
    (ตัวแทนหนุ่มบ้านทุ่ง  และสาวชาวกรุง) เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของวันที่  2 ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คนชนบทและสังคมเกษตรกรรมแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ และพิธีกรกล่าวเชื่อมโยงจากงานวันแรก
                   
    12.00 - 12.30 การแสดงโปงลาง จากคณะหรือโรงเรียนใน จังหวัดที่มีโครงการ ๘๔ ตำบล 
    เพื่อเรียกผู้ชมเข้าสู่เวทีและสร้างความครื้นเครง  
    12.30 -13.00 พิธีกรสนามพาเยี่ยมชมงาน ถ่ายทอดสดความเคลื่อนไหวของบูธต่างๆ ที่มาสาธิตและแสดงสินค้าของชุมชน  และสัมภาษณ์ความรู้สึกผู้เยี่ยมชมงาน โดยพิธีกรสนาม ภาคภูมิ ประทุมเจริญ  
    13.00 -13.15 VTR “ จาก ซูเปอร์มาเก็ตกลางป่า สู่เซ็นทรัลพลาซ่ากลางมหานคร”
    เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของคนชนบท” ความยาวประมาณ 4-5 นาที นำเสนอในรูปแบบของตัวเลขสถิติที่ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคของคนในสังคมเมืองปีๆ หนึ่งนั้นมากสักแค่ไหน และทรัพยากรที่ใช้อยู่ก็ล้วนมาจากชนบท เพื่อให้คนในสังคมเมืองเกิดความตระหนัก เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทได้อย่างเป็นรูปธรรม
    เชื่อมจากโครงการปลูกป่า – ผลจากการทำ(ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้) พื้นที่ ที่ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
13.15- 15.15  เสวนาหัวข้อ “จากซูเปอร์มาเก็ตกลางป่า สู่เซ็นทรัลพลาซ่ากลางมหานคร
     เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของคนชนบท”
    ดำเนินรายการโดย ชลณัฏฐ์ โกยกุล พิธีกรจากรายการ ชุมชนต้นแบบ ทางThaiPBS กับ คุณประสาน อิงคนันท์  
    ผู้ร่วมเสวนา : พฤ โอ่โดเชา (ลูกชายของพะตีจอนิ) คนหนุ่มชาวปากญอที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่น บอกเล่าถึงวิถีปกาเกอะญอที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างคนกับธรรมชาติ ถ้าเราไม่ทำร้ายธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะไม่ทำร้ายเรา ซึ่งในที่สุดก็คือการอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนกัน 
    วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ อธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงสังคมเกษตรกรรม กับสังคมเมือง
    ในมุมมองด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร  
    ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ ให้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจระดับประเทศ  
    วริสร   รักษ์พันธุ์  กรรมการผู้จัดการ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการหยิบเอาทฤษฏี หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางปฏิบัติตนมาใช้ในการบริหารโรงแรมระดับ 5 ดาวอย่างรร.ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท
    นักวิชาการประเมินโครงการปลูกป่าจากม.เกษตร  (ตามชื่อที่พี่สาน) 
    15.15- 15.30 กิจกรรม Quiz show ๘๔ ตำบล :ถามคำถามง่ายๆ ถึงความรู้ต่างๆ จากโครงการรักษ์ป่าฯ และแจกของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากตำบลต่างๆ ในโครงการฯ เพื่อเตรียมเวที และให้ผู้ชมยืดเส้นยืดสาย  
    15.30- 16.00 การแสดง………..เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศก่อนนำเข้าสู่การเสวนา เนื้อหาในมุมขำขัน ถึงที่มาของสิ่งต่างๆ ที่ใช้กันในเมือง แต่ที่แท้แล้วล้วนมีต้นทางมาจากชนบท   
16.00-16.05  พิธีกรเกริ่นนำเข้าการเสวนา
                  ฉาย VTR นำเข้าการเสวนา   “กระบวนการพลิกชุมชน (๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง)”
                  ความยาวประมาณ 5 นาที       
           
    16.05-18.00   เสวนา “กางตำรา เคล็ดวิชาพลิกชุมชุน” : กระบวนการพลิกชุมชน
    (๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง )
                  ดำเนินการเสวนาโดย สัมพันธ์ เณรรอด - ชลณัฏฐ์ โกยกุล พิธีกรจากรายการ ชุมชน   ต้นแบบ ทางThaiPBS (หรืออาจจะเป็นพิธีกรหญิงที่สนุกสนานกว่านี้ ) 
    ผู้ร่วมเสวนา  -    คุณอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการ 
    เพื่อสังคม
   • น้ายงค์ / พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว / พ่ออนันต์ แม่ทา (ปราชญ์ชาวบ้าน)
   • ซาการียา หมัดเลียด คณะกรรมการโครงการ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
   • วิลาวัลย์ ใจเอื้อ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ต.ขุนควร จ.พะเยา ให้มุมมองด้านการ
    ทำงานในพื้นที่ / มุมมองความประทับใจ /อุปสรรคปัญหาที่ฝ่าฟันมาได้ / วิธีการ 
    เอาชนะอุปสรรค
   • ชาวบ้านในโครงการ ที่ตอนแรกปฏิเสธวิธีคิดนี้แต่หลังจากได้รู้รายละเอียดก็
    ยอมรับและร่วมมือ (รอจาก ปตท.)
   • นักวิชาการ ประเมินโครงการ 84 ตำบล
    หมายเหตุ: .วิทยากรจะให้ทางกรรมการโครงการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
    18.00-18.15 การแสดงโปงลาง หรือ การแสดงดนตรีอีสานจากจังหวัดหรือตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ๘๔ ตำบล  เพื่อเรียกผู้ชมและสร้างความครื้นเครง ประมาณ 2 เพลง  
    18.15-19.00 ถ่ายสดกิจกรรมสาธิตภายในงานเพื่อให้คนที่อยู่บริเวณเวทีเห็นความเคลื่อนไหวภายในงาน ดำเนินรายการโดย พิธีกรสนาม ภาคภูมิ ประทุมเจริญ จากรายการคนค้นฅน
    และ แบรนด์แอมบาสเดอร์ เก้า จิรายุ 
    19.00-20.00 อำลาเวทีด้วยความรู้สึกของผู้มาร่วมงานตลอดทั้งวัน ผ่าน VTR สั้นๆ
    “แนวร่วมพลิกใจ”  ถึงความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่ได้รับเพื่อนำกลับไปพลิกเปลี่ยนจิตใจ  เพื่อทำให้ผู้มาร่วมงานรู้สึกว่าการมาครั้งนี้ได้รับอะไรกลับไป  
    ปิดท้ายด้วยโฆษณา  “พลิกใจ”
    ปิดเวที  
[วันที่ 3]   วันศุกร์ที่  2 กันยายน 2554 
Theme  :  คนพลิกใจ
แนวคิด  : วันแห่งการกระตุ้น อัดฉีดและปลุกเร้าพลัง และความเชื่อมั่นแห่งการพลิกใจ
10.30-10.45  พิธีกรประจำเวที (คมสัน นันทจิต , ชณัฐ วุฒิวิกัยการ กบนอกกะลา, สุดารัตน์ เกิดสว่าง
            กบนอกกะลา) อุ่นเครื่องทักทาย ชักชวนผู้ชมเข้าสู่เวที 
10.45-11.15 ดนตรีจาก 2 ศิลปินคู่หู วัลลภ พลเสน (ไก่ แมลงสาป) กับสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ซึ่งเป็นศิลปินที่
            ร้องเพลงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3  เพลง
   • เพลงสายสัมพันธ์
   • เพลงพระภูมิพล
   • เพลงเศรษฐกิจพอเพียง

11.15-13.00 สนทนาหัวข้อ “ความลับของหัวใจ” (คนพลิกใจ 1)
        ภายใต้แนวคิด  : “ชีวิตเปลี่ยนได้ แค่เปลี่ยนโลกภายในใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนแปลง” 
            ผู้ร่วมเสวนา   
                        1.  มณฑานี ตันติสุข อดีตดีเจ พิธีกร เจ้าของบริษัทจัดคอนเสิร์ตฯ สาวสังคม          ในโลกของความฟุ้งเฟ้อ ชื่อเสียง และปาร์ตี้ หลังวิกฤติเศรษฐกิจ และการล่ม         สลายของกิจการ เธอค้นพบความหมายและคุณค่าในการมีชีวิตใหม่ ภายใต้         วิถีแห่งการรู้จักพอ
                        2. ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ เจ้าของ Bathroom Design นักธุรกิจผู้น้อม
                            นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในชีวิตและการบริหารกิจการ
                        3. น้องธันย์  ณิชชารีย์  และ กิตธเนศ เป็นเอกชนะศักดิ์ (คุณพ่อน้องธันย์)
            พิธีกร  สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ และ แก้วตา  ปริศวงศ์ จากรายการคนค้นฅน
หมายเหตุ : แนะนำผู้ร่วมสนทนาด้วย VTR และระหว่างการสนทนา จะเป็นการ Insert ภาพประกอบเป็นระยะๆ
13.00-13.15 พิธีกรประจำเวที กับ พิธีกรสนาม สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมชมงานถึงความรู้สึก สิ่งที่ได้รับรู้และเรื่อง   การพลิกใจ ฉายสดขึ้นจอบนเวทีใหญ่ ก่อนส่งเข้า VTR แนวร่วมพลิกใจ (คนที่เข้าชมงานแล้ว   ได้รับแรงบันดาลใจ)
13.15-13.30 โฆษณา พลิกใจ ของ ปตท.
            แบรนด์แอมบาสเดอร์ โอปอลล์ แจก VCD หรือ DVD บันทึกการเสวนาจากงานวันที่ 2
            (1 ก.ย.) ให้กับผู้ที่สนใจจะพลิกใจ
13.30-13.40 เพลง “ศาสตร์พระราชา” และ “กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา” จาก 2 ศิลปินคู่หูวัลลภ พลเสน
            (ไก่ แมลงสาป)  กับสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
13.40-16.30 เสวนา “คนพลิกใจ 2” (IDOL คนพลิกใจ)
            แนวคิด  : จากพลิกใจ พลิกวิกฤตชีวิต  สู่พลิกใจให้พอเพียง”   
            ผู้ร่วมเสวนา    1. พ่อสมศักดิ์ สิงห์ทองแท้ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
                        2. (ภาคอีสาน)
                        3. อ๋า พรมไธสงค์ จากทุ่งควายกิน จ.ระยอง (ภาคกลาง)
                        4. ครอบครัวบุญแก้ว ครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ต.ปริก จ.สงขลา (ภาคใต้)
                        5. คนเมืองที่พลิกใจ
16.30-16.45 V/ P ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาถึงความรู้สึก แรงบันดาลใจ
            VTR แนวร่วมพลิกใจ 2
16.45-17.00 แจก DVD ให้กับผู้ที่สนใจ รอบ 2
            พิธีกรบนเวที  เชื่อมรายงานสดความเคลื่อนไหวจากบูธ ๘๔ ตำบล
17.00-17.30 ย้ำหัวตะปู “มหัศจรรย์แห่งการพลิกใจ” โดย พระอาจารย์สาย จ.ระยอง ได้รับรางวัล
            ลูกโลกสีเขียว
17.30-18.00 ดนตรีจาก 2 ศิลปินคู่หู วัลลภ พลเสน (ไก่ แมลงสาป) กับสุเวศน์ ภู่ระหงษ์  อีก 2 เพลง
   • เพลงปลูกของที่กิน
   • เพลงช่างหัวมัน
    (อาจมีการเปลี่ยนเพลง)
            เกมพลิกใจ (คล้ายพลิกล็อค) แจกของที่ระลึกกิฟท์เซ็ทจาก ๘๔ ตำบล
                     การแสดงจาก ๘๔ ตำบล 1 ชุด การแสดงจากเด็กๆ ทุ่งควายกิน จ.ระยอง  :  ปตท แนะนำ
18.00-20.00 สารคดีชีวิต  ซูเปอร์สตาร์ อบต. ตอน สาวห้างคืนนา กับ บัณฑิตพลิกตำรารักษ์ป่าสร้างคน
            พูดคุยกับ ซูเปอร์สตาร์พลิกใจ
   1. ญดาพร  ทาลุมพุก  จาก ต.น้ำพุ จ.สุโขทัย
   2. สุรศักดิ์  ขุมทอง  และอุทัยทิพย์  ณรมอนันต์  จากเขาชะเมา จ.ระยอง 
    หรือ จุลวิศาล บัวนาค
   พิธีกร : นายสัตวแพทย์สมศักดิ์ สมจิตร และ ชลณัฎฐ์  โกยกุล จากชุมชนพอเพียง 
หมายเหตุ  ระหว่างพูดคุยมีการ Insert ภาพประกอบ
            -  นำของจากไร่มาโชว์
            - เปิดโอกาสให้มีการซักถามพูดคุย
            - แจก CD และ ลายเซ็นต์ของ 2 ซูเปอร์สตาร์ 
            ปิดเวที
[วันที่ 4]  วันเสาร์ที่  3 กันยายน 2554
Theme  : เทิดไท้องค์ราชันย์
พิธีกรประจำเวที  คมสัน  นันทจิต  ,  ชณัฐ วุฒิวิกัยการ
10.30 -10.45   2 พิธีกรทักทาย นำเข้าการแสดง/กิจกรรมเรียกคน
10.45 -11.30   ถอดรหัสแรงบันดาลใจ ในบทเพลงเพื่อพ่อ
   • การแสดงของ รายการ การแสดงของนักร้องประสานเสียง จากวงดุริยางค์ซิมโฟนีออเครสตรา ม.มหิดล ด้วยการถ่ายทอดบทเพลงเพื่อพ่อที่ถูกแต่งขึ้นมากมายโดยที่
    แต่ละบทเพลงนั้นผู้แต่งเพลงได้รับแรงบันดาลใจจากการได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน ทรงงานหนัก ทรงพระราชทานแนวทางต่างๆ เพื่อให้คนไทย
    ได้คิด  ได้ทำ ได้ก้าวตามรอย และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนโดยแท้จริง และบทเพลงเหล่านั้นยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน  ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพ่อ  ให้กับผู้คนอีกมากมาย
   • ก่อนการบรรเลง บทเพลงแต่ละเพลง จะมี VTR จากคนต้นแบบ หรือ คนที่ปฏิบัติบูชาหรือคนที่พลิกใจ พูดถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากบทเพลงๆนั้น
   • ระหว่างเพลงบรรเลง จะฉาย VTR ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพของคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ ที่สอดคล้องกับเนื้อเพลงนั้น ฉายขึ้นจอ
   • หลังจบบทเพลงแต่ละเพลง จะมี VTR ของผู้แต่งเพลงบทนั้น พูดถึงแรงบันดาลใจ หรือ สถานการณ์สังคม ณ ห้วงเวลานั้น อันเป็นที่มาของบทเพลงแต่ละเพลง
   • เช่น เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน, เดินตามพ่อ ,ของขวัญจากก้อนดิน , พ่อ , ต้นไม้ของพ่อ ฯลฯ

11.30-13.30  เสวนา “ศาสตร์พระราชา น้ำ ป่า ดิน พลังงาน” เนื้อหากล่าวถึงศาสตร์พระราชาใน    ทั้งใน ด้าน น้ำ ป่า ดิน และพลังงาน
          ผู้ร่วมเสวนา 1. ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
                   และการเกษตร
                2. ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธ์ เรื่องพลังงาน  :   ปตท  ติดต่อ
      3อภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องดิน
                              4. ศ.ดร.สนิท แก้วอักษร ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เรื่องป่า
                                 หรือพงศา ชูแนม
    ดำเนินการเสวนาโดย ประพจน์  ภู่ทองคำ วอชท์ด็อก
    13.30-13.45  กิจกรรมเช็คชื่อชาวบ้าน จากตำบลต่างๆ ที่มาร่วมงาน ทั้งที่นั่งอยู่ใน Hall และคนที่อยู่   ตามบูธ สร้างเป้าหมายร่วมกันว่ามาคราวนี้เพื่อมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ พลิกใจให้พอเพียงและนำเสนอผลงานของตำบลต่างๆ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และนำของดีมาแสดง
                  พิธีกรสนาม  ภาคภูมิ ประทุมเจริญ , น.สพ.สมศักดิ์  สมจิตร 
    13.45-14.15  พูดคุยหัวข้อ “เรียนรู้ เพื่อพลิกใจ” โดย แบรนด์แอมบาสเดอร์โครงการรักษ์ป่าฯ ถึงแนวคิด ความรู้สึก ถึงการลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้วิถีพอเพียง จากตำบลต้นแบบ และนำมาถ่ายทอดเป็น reality movie เพื่อขยายผลให้กับคนเมือง และคนรุ่นใหม่
    ดำเนินรายการ คมสัน  นันทจิต  ,  ชณัฐ วุฒิวิกัยการ
    แขกรับเชิญ ซันนี่  สุวรรณเมธานนท์  แบรนด์แอมบาสเดอร์
  14.15 -15.00   กิจกรรมเรียกคนดูเพื่อเตรียมตัวนำเข้าสู่การเสวนาในช่วงบ่าย เป็น Quiz show ถาม    คำถามง่ายๆ ถึงความรู้ต่างๆ จากโครงการรักษ์ป่าฯ และแจกของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์   จากตำบลต่างๆ ในโครงการฯ // แจก CD บันทึกการเสวนาจากงานวันที่ 3 (2 ก.ย.)
  15.00-17.00   เสวนา เทิดไท้องค์ราชันย์ฯ 1 “จากวิถีแห่งศรัทธาสู่การปฏิบัติบูชาถวายพ่อ”
     ดำเนินการเสวนาโดย กิตติ สิงหาปัด พิธีกรรายการข่าวสามมิติ และ
     ภัทราพร สังข์พวงทอง พิธีกรรายการกบนอกกะลา 
  ผู้ร่วมเสวนา  1. ชาวบ้านจากดงขี้เหล็ก  :  ปตท  จะแนะนำและติดต่อให้
                    2. ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง
                    3.  คุณสายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา (กอหญ้า) ผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จาก ปตท.
                         (เช็คว่าพูดเชื่อมโยงกับในหลวงได้หรือไม่)
                    4. สุคนธ์ทิพย์ สุกสี อดีตนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล ปฏิบัติงานมูลนิธิราชประชา
                    5.  ปัญญา  ปุลิเวคินทร์ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก
  17.00-17.30   การแสดงจาก คิดบวกสิปป์ นาฎยกรรมแสงกับเงา ชุด เทิดไท้องค์ราชันย์
  17.30-17.45    สองพิธีกร (ชณัฐ วุฒิวิกัยการ , คมสัน นันทจิต) นำเข้าการเสวนา
          เทิดไท้องค์ราชันย์ 2 “ถอดแบบเรียนจากชุมชนสู่ชุมชน”
                    สองพิธีกรอธิบายรูปแบบการถอดแบบเรียนว่าจะมี บรรยากาศแบบสภา นั่งล้อมวงกัน
          เป็น  3 วง  
                    วงแรก  อยู่ “วงในสุด” เป็นกลุ่มตัวแทนจากชุมชนพอเพียงต้นแบบ และกูรูจะทำหน้าที่
     คล้าย “Commentator” จะฟัง ซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
     วงในสุด
    • กำนันอนันต์  ดวงแก้วเรือน  ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    • นายวินัย  สุวรรณไตร ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
    • ครูจันทร์  โต๊ะสิงห์ คณะทำงานภูมิภาค ภาคอีสาน โรงเรียนบ้านเสียว จ.ศรีสะเกษ
    • กำนันประวิทย์  ภูมิระวิ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

     Commentator
    • ประยงค์  รณรงค์
    • ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร
    • ดร.รอยล  จิตรดอน
    • คุณชัชวาล ทองดีเลิศ

     หมายเหตุ  : พิธีกรประจำวง (ประพจน์ ภู่ทองคำ )  
                    วงที่สอง อยู่ “วงกลาง” เป็นกลุ่มตัวแทนชุมชนพอเพียงจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ จะมา
     เล่าถึงปัญหาของชุมชนที่เคยมี และสิ่งที่ชุมชนของตัวเองได้ทำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จ รวมถึงตอบข้อสงสัยแก่ผู้ร่วมถอดแบบเรียนเพื่อแชร์ความรู้กัน
     หมายเหตุ  : พิธีกรประจำวง (ประสาน อิงคนันท์) 
     วงที่สาม อยู่ “วงนอก” เป็นกลุ่มชาวบ้านและคนเมืองที่สนใจ ซึ่งจะมีโอกาสได้พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็น
     หมายเหตุ  : พิธีกรประจำวง (สัมพันธ์ เณรรอด ,จิรา บุญประสพ) 
     ทั้งนี้ ทั้ง 3 วง จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียงร่วมอยู่ด้วยเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ประเมินผล ตลอดจนซักถามข้อสงสัยเพื่อให้การถอดบทเรียนครั้งนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด  
                    ในขณะที่ ผู้ดำเนินการถอดแบบเรียน  ประพจน์  ภู่ทองคำ , จิรา บุญประสพ ,     สัมพันธ์ เณรรอด , ประสาน อิงคนันท์ จะทำหน้าที่เป็นผู้ชงประเด็นคำถาม ให้แก่   ผู้แทนจากทั้ง 3 วง เช่น ถามตัวแทนชุมชนพอเพียงจากภาคเหนือว่า คิดว่าชุมชนของ    ตัวเองประสบความสำเร็จและมีจุดแข็งอย่างไร เมื่อได้คำตอบแล้วจึงหันมาถามตัวแทน   จากชุมชนต้นแบบว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินงานของชุมชนดังกล่าว ขอให้   วิเคราะห์จุดดี จุดด้อย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นต้น 
  17.45-19.45   ผู้ดำเนินการเสวนาเชิญตัวแทนชุมชนพอเพียงทั้ง 2 วง เข้าสู่ “สภาถอดแบบเรียน”
                    และดำเนินการถอดแบบเรียน
     หมายเหตุ  : ระหว่างการถอดแบบเรียนมีการ Insert ภาพของชุมชนพอเพียงซึ่งมีตัวแทนเข้าร่วมถอดแบบเรียนด้วย 
  19.45-20.00   ผู้ดำเนินรายการถอดแบบเรียนสรุป
          ปิดเวที  
  [วันที่ 5]   วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554
  Theme :   มหัศจรรย์ความพอเพียง
  พิธีกรประจำเวที  ประสาน  อิงคนันท์  และ  ภัทราพร  สังข์พวงทอง
  10.30-10.40    สองพิธีกรทักทาย และเกริ่นนำเข้าสู่สารคดีที่จะฉายให้ชม
  10.40-12.10   ฉายสารคดีที่เนื้อหาสอดคล้องกับการเสวนาเพื่อเรียกคน เรื่อง “HOME” สารคดีที่    ทำให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปัญหาที่โลก
          ใบนี้กำลังประสบอยู่ ความยาว 1 ชั่วโมง 33 นาที  
  12.10-12.40   สองพิธีกร เชิญ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการด้าน Climate Change    จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสารคดีเรื่อง HOME และ
                    ความรู้สึกถึงการได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบ รวมถึงความในใจที่มีต่อในหลวง  
     12.40-13.10 ถ่ายทอดสดกิจกรรมสาธิตภายในงาน หรือสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนจากบูธ 84 ตำบล เพื่อให้คนที่อยู่บริเวณเวทีเห็นความเคลื่อนไหวทั้งงาน ดำเนินรายการ โดยพิธีกรภาคสนาม น.สพ.สมศักดิ์ สมจิตร และ แบรนด์แอมบาสเดอร์  คริส หอวัง 
     13.10-13.30 กิจกรรมเรียกคนดูเพื่อเตรียมตัวนำเข้าสู่การเสวนาในช่วงบ่าย เป็นการแจก CD เนื้อหา
     การเสวนาในวันที่  4 (3 ก.ย.)  
  13.30-13.45   สองพิธีกร พูดเชื่อมโยงเข้า VTR “มหัศจรรย์ความพอเพียง” จากชุมชนไทย สู่สังคม   โลก ความยาว 5-7 นาที 
  13.45-16.45   เสวนาหัวข้อ :  มหัศจรรย์ความพอเพียง
                    ดำเนินการเสวนาโดย :  วีณารัตน์   เลาหภคกุล   พิธีกรรายการชีพจรโลก
                                       วรรณสิงห์   ประเสริฐกุล พิธีกรและนักเขียน


  ผู้ร่วมเสวนา  ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในฐานะ    ประธานคณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ปตท. ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมกับภาคี    เครือข่ายที่ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งแกนนำชาวบ้าน   จากทั่วประเทศ ช่วยกันระดมความคิดเห็น จนเป็นรูปเป็นร่าง โครงการรักษ์ป่า สร้างคน    84 ตำบล วิถีพอเพียง

                    ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร นักวิชาการจากวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
                    มาให้มุมมองถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
                    มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจพอเพียง ลงหลักปักฐานใช้ชีวิตในไทย
                    ทำไมจึงเลือกดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งๆ ที่บ้านเกิดของเขาเป็น    ประเทศทุนนิยมพร้อมสะท้อนมุมมองของชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตในไทยเกี่ยวกับ“จุดอ่อน”    และ “จุดแข็ง” ของคนไทย เน้นที่ความโชคดีของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์  ควร   ทำชีวิตให้ง่ายที่สำคัญประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว   
                    สฤณี  อาชวนันทกุล  นักแปลผู้มีความสนใจด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม
     มาให้ภาพการเชื่อมโยงระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง ในมิติต่างๆ  
          หมายเหตุ  : มีการ Insert ภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเสวนา 
  16.45-17.30    พิธีปิด (รอสรุปกับออแกไนซ์ใหญ่)
     • สองพิธีกรพูดถึงความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน และเชิญชวนให้ทุกคนนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
     • สองพิธีกรนำเข้า VTR V/P ผู้ร่วมงานในวันที่ผ่านมา แสดงความรู้สึกต่องานนี้และต้องการจะ “พลิกใจ”
     • เปลี่ยนบรรยากาศภายในงานเพื่อกระตุกอารมณ์คนดู เช่น ดับไฟทั้งห้อง
     • ฉาย VTR ความยาวประมาณ 7-8 นาที (เส้นทางสู่การพลิกใจ) ซึ่งเป็นเนื้อหาของตัวแทนเยาวชนเด่นๆ จาก โครงการ 84 ตำบล จำนวน 3-4 คน โดยจะเล่าถึงเส้นทางการเดินทางจากชุมชนของตนเพื่อมาที่งาน ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ว่ามีการเตรียมตัวอย่างไร และระหว่างที่อยู่ในงาน เยาวชนเหล่านั้นมุ่งมั่น ตั้งใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้าง โดยจะสะท้อนให้เห็นความหมายและอิทธิพลที่ทำให้เด็ก 3 คนนี้พลิกใจ เป็นการใช้เด็กดึงความรู้สึกร่วมของคนในงาน ซึ่งในที่สุดแล้วจะได้ข้อสรุปว่า “4 ปี กับ 5 วัน ของการดำเนินโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง” ได้เปลี่ยนโลกทัศน์ของเด็ก 3 คนนี้ไปแล้ว” 
      ตัวอย่างเยาวชน  1. น้องแป๋ม ต.ปริก จ.สงขลา
                     2. มีนะ องค์การบริหารส่วนเยาวชน คลองพน จ.กระบี่
                     3. หาเพิ่ม 1 คน
     • เมื่อ VTR จบจะปรากฏว่าเด็ก 3 คนนี้เดินออกมาอยู่บนเวทีเพื่อกล่าวความรู้สึก และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบซาบซึ้ง เป็นการตอกย้ำและเร่งให้เกิดแรงบันดาลใจสูงสุดในการ “พลิกใจ” ของคนในงาน
     • พิธีกรเชิญผู้บริหาร ปตท. และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นบนเวที
     • พิธีกรชวนทุกคนในงานร่วมกล่าว “ปฏิญญา” แสดงความมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     • ร่วมร้องเพลง “พลิกใจ” (ทำคาราโอเกะ)
     • ทุกคนในงานร่วมร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” โดย แก้ม เดอะสตาร์
     • ผู้ร่วมงานทุกท่านขอบคุณ และอำลาซึ่งกันและกัน
                         
  ***************ปิดงาน**************** 

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

  เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

  ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน