วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

E-book รายละเอียดของการจัดงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว (16 หน้า)++++

องคกรผูรวมจัดงาน
(ราง)
โครงการจัดงาน
หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแกว
วันอังคารที่31 พฤษภาคม2554 เวลา10.00 – 17.00 น.
ณหอประชุมใหญจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถนนพญาไทกรุงเทพฯ10330
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. มูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแกว
4. มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
5. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช)
6. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.)
7. มูลนิธิแพทยชนบท
8. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา(มสพ.)
9. มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม(มภส)
10. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
11. กลุมศึกษาปญหายา(กศย.)
12. มูลนิธิเภสัชชนบท
13. สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15. คณะเภสัชศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16. วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18. คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
21. สภามหาวิทยาลัยมหิดล
22. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
23. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
24. คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
25. วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล
26. ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
27. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
28. เสมสิกขาลัย
29. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
30. มูลนิธิเพื่อผูบริโภค(มพบ)
31. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ(มพก)
32. มูลนิธิเด็ก
33. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
34. มูลนิธิหมอชาวบาน
35. มูลนิธิโกมลคีมทอง
36. สหทัยมูลนิธิ
37. มูลนิธิสถาบันแสงสวาง
38. แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
39. แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
40. แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรรวมสรางสุขภาพชุมชน
41. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
42. โรงพยาบาลราชวิถี
43. สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
44. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
45. สภาการพยาบาล
46. สํานักการพยาบาล
47. สมาคมศิษยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
48. ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
49. ชมรมพยาบาล4 เหลา
50. เครือขายวิทยาลัยพยาบาลภาคกลาง
51. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลตํารวจสํานักงานตํารวจแหงชาติ
52. คณะพยาบาลศาสตรวิทยาลัยเซนตหลุยส
53. โรงพยาบาลนครสวรรคประชารักษ
Page 3
3
54. สภาเภสัชกรรม
55. ทันตแพทยสภา
56. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
57. โรงเรียนเทพศิรินทร
58. โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
59. โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสามปทุมธานี
60. โรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุรี
61. โรงเรียนเทพศิรินทรพุแค
62. โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญากาญจนบุรี
63. โรงเรียนเทพศิรินทรขอนแกน
64. โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม
65. โรงเรียนเทพศิรินทร๙โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ(ดอยอางขาง)
66. โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ
67. โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
68. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
69. มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
70. มูลนิธิชีววิถี
71. มูลนิธิมิตรภาพบําบัด
72. มูลนิธิสุขภาพไทย
73. มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
74. ชมรมแพทยชนบท
75. ชมรมเภสัชชนบท
76. มูลนิธิพัฒนาการแพทยแผนไทย(มพท.)
77. สมาพันธแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย
78. กลุมเพื่อนมหิดล
79. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
80. สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
81. สถาบันสุขภาพวิถีไทย
82. สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
83. เครือขายพุทธิกา
84. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางจ.ชลบุรี
85. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือจ.นครสวรรค

86. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใตจ.นครศรีธรรมราช
87. คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร
88. คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสยาม
89. สํานักวิชาเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
90. กลุมศิลปะดนตรีกวีประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน