วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญท่านร่วมงาน การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๔ ครบรอบ ๗๙ ปี การอภิวัฒน์ไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ครบรอบ ๑๖ ปี สถาบันปรีดี พนมยงค์

สถาบันปรีดี  พนมยงค์ , สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต, สถานีวิทยุ FM. ๙๖.๕มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี  พนมยงค์  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครบรอบ ๗๙ ปี การอภิวัฒน์ไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๑๖ ปี สถาบันปรีดี   พนมยงค์
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔    หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์
สถาบันปรีดี   พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

**********************************************
เวลา  ๑๓.๓๐ น.            ลงทะเบียน
         ๑๔.๐๐ น.                        การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๔
เรื่อง  อยู่ยง ยืดหยุ่น ยับเยิน: มองแอฟริกาเหนือ มองไทย  
โดย  รองศาสตราจารย์  ดร. ฐิตินันท์  พงษ์สุทธิรักษ์  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ๑๕.๐๐ น.                        การอภิปรายเรื่อง “ ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ? ”
         วิทยาการอภิปราย  :
         ปรีดา  เตียสุวรรณ                                       นักธุรกิจเพื่อสังคม
         ศาสตราจารย์  พลโท ดร. สมชาย  วิรุฬหผล  นักเศรษฐศาสตร์การเมืองอาวุโส
                                                                         อดีตประธานกรรมการธนาคารอิสลาม และ อดีตกรรมการ ปปช
         ดร. วรรณภา  ติระสังขะ                              สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์
                                                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร  นาคธน               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
         พยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล                               ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         ดร. พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์                                ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ                                  กรรมการฝ่ายวิชาการ  สถาบันปรีดี  พนมยงค์  และ
                                                                        คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
         ผู้ดำเนินรายการ  : 
         ไพศาล  มังกรไชยา                                     สื่อมวลชนอาวุโส
         วิสุทธิ์  คุมวัชรพงศ์                                     ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM. ๙๖.๕
……………………………………………
สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย  : สำนักงานสถาบันปรีดี   พนมยงค์     โทรศัพท์   ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑
อีเมลล์ : banomyong_inst@yahoo.com    /   เวปไซค์ : www.pridiinstitute.com / www.pridi-phoonsuk.org

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน