วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

E-book หนึ่งบุรุษยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว จากชาวโฮงยาไทย

         คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือที่ชาวเชียงรายนิยมเรียกกันว่า "โฮงยาไทย" เนืองจากแต่เดิมมีโรงพยาบาลโอเวอร์บรูคซึ่งคณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกันก่อตั้งขึ้น แต่ชาวเชียงรายนิยมเรียกว่า "โฮงยาฝรั่ง" เมื่อมีโฺฮงยาไทยทำให้ชาวเชียงรายมีความภาคภูิมิใจที่จะมีโรงพยาบาลของคนไทยเอง และให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคที่ดินทรัพย์สินเงินทองช่วยกันสร้างโรงพยาบาลขึ้น จึงมีคำว่า ประชานุเคราะห์ ต่อท้ายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

         บทความเรื่อง "โฮงยาไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" คุณหมอเสมเขียนให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โฮงยาไทย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 โฮงยาไทยได้พิมพ์เผยแพร่จำนวน 1,000 เล่ม ในบทความนี้ คุณหมอเสมเขียนด้วยลายมือของตนเองและเขียนจากความทรงจำ ความประทับใจที่มีต่อโฮงยาไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวโฮงยาไทยทุกคน

         ในวาระที่ คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ชาวโฮงยาไทยจึงจัดพิมพ์บทความนี้อีักครั้ง เืพื่่อเผยแพร่ความทรงจำของคุณหมอเสม ที่มีต่อโฮงยาไทยให้ทราบโดยทั่วกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังและชาวสาธารณสุข ให้นำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อบริการประชาชน

         และนี่คือ บทความเรื่อง "โฮงยาไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ในฉบับ E-book ที่สามารถคลิกอ่านได้ทั่วโลกจากที่นี่ได้ทันที ในชื่อหนังสือ "หนึ่งบุรุษยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว "

คลิกเปิดอ่านได้ทันที จำนวนหน้า 123 หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน