วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพลงวันมาฆบูชา เพลงพิเศษในวันเพ็ญเดือนสามสวัสดีวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) วันนี้วันมาฆบูชาครับ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ ...
..... มีบทเพลง "มาฆบูชา" มาให้ฟังกัน"


มาฆบูชา วันที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
แก่เหล่าพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ผู้ทรงอภิญญา ล้วนทรงเป็นเอหอภิกขุอุปสัมปทา
ที่มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสาม

.คืนเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่นเจิดจ้า
นบองค์พระศาสดา วันมาฆปุณณมี
น้องดวงใจ ส่งถึงพระชินสีห์
ล่วงกาลผ่านไปสองพันปี โลกนี้ร่มเย็นเรื่อยมา
พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาท
*โอวาทปาฏิโมกข์
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทำกุศลให้ถึงพร้อม
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอตัง พุทธานะสาสะนัง ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

*มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์

๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน