วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา กรณีการเลิกจ้างผู้นำ สร.รฟท.

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของสหภาพแรงงาน
กรณี การเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 09.30-12.40 น.
ณ ห้อง 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

09.00-09.30        ลงทะเบียน
09.30-09.40        กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยคณะผู้จัดงาน
09.40-10.15        เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และการนัดหยุดงาน หลักการสากลและบทเรียนจากต่างประเทศ* คุณ ทิม เดอ เมเยอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานแรงงาน จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
10.30-12.00        การเสวนา เรื่อง มุมมองต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของสหภาพแรงงานรถไฟความชอบธรรมในบริบทสังคมไทย?                  ประเด็น ข้อมูลกรณีศึกษาโดยสรุป
                                   ภาพรวมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                       วิเคราะห์ความชอบธรรม
                      ข้อเสนอแนะต่อการจัดการกับกรณีศึกษาและการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
            ผู้ร่วมเสวนา
                       .. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                       คุณบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
                       รศ. มาลี พฤกษ์พงศาวลี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                       ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                       คุณสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
                       รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            ดำเนินรายการโดย คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงาน
12.00-12.30        อภิปรายทั่วไป
12.30-12.40        สรุปและปิดการประชุม / ร่วมรับประทานอาหาร
* มีล่ามแปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน