วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว”

กำหนดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว”
และศึกษาดูงานสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว เอฟ.เอ็ม ๑๐๕ มฮ.
ด้านการผลิตรายการวิทยุเชิงสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
วันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
  ณ  สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว เอฟ.เอ็ม ๑๐๕ มฮ. กรมประชาสัมพันธ์ เขตดินแดง กทม.

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางจากชลบุรี ไปยัง บ้านปลาโลมา รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
 ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เข้าสู่พิธีเปิดการสัมมนา โดย นายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ
             ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี
 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
                                                ( กล่าวต้อนรับ/เบิกบาน/คาดหวัง/ภาพรวม/กติกา)
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “เราต่างเติมเต็มโลกใบนี้ให้งดงาม”
                                                 (ชีวิต…ความประทับใจบนเส้นทางการทำงานวิทยุชุมชน)
 ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.                           กิจกรรม  “ย้อนรอยชีวิต…เข้าใจวัยเด็ก” 
 ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
 ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรม “สถานการณ์เด็กเยาวชนบ้านเราในวันนี้
 ๒๐.๓๐ น. พักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กระบวนทัศน์ใหม่ “ความแตกต่าง พลังและการเชื่อมโยง”
 ๑๒.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาพปลายทางที่สมบูรณ์นั้น คือ ดาวนำทาง
 ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พลังไหลเวียนภายในกายและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงภายในตน
       “คุณค่าและอัศจรรย์ของชีวิตและงานงาม”
 ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
 ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   ฟังเสียงที่ดังก้องจากหัวใจ ก่อนก้าวเดินต่อ
 ๒๐.๓๐ น. พักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
      ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางจาก บ้านปลาโลมา รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา ไปศึกษา
      ดูงาน สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว เอฟ.เอ็ม ๑๐๕ มฮ.
      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน และ รับฟังการบรรยายแนะนำ เอฟ.เอ็ม ๑๐๕ มฮ.
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
      ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดูงานด้านการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 ๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                  
 **********************************************************************

       หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน