วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายละเอียดการจัดงาน "คอนเสิร์ต แสงดาวแห่งศรัทธา "

           การจัดคอนเสริตครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ที่ได้วางแผนจะจัดในโอกาสวันครบรอบ ๒ ปี ของการจากไป ของหมอสงวน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี จิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ ของนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และเพื่อให้เป็นกิจกรรมดีดี อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ กัลยาณมิตร ได้ย้อนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่เคยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงจาก หน่วยงาน เพื่อนพ้องพี่น้อง และกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมกันระดมสมอง เพื่อให้การดำเนินงานการจัดคอนเสริต ครั้งนี้ออกมาอย่างดีที่สุดรวมทั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงบทเพลงที่เป็นกำลังใจให้ท่านได้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ เป็นมุมมองให้ได้เห็นความเป็นสัจธรรมของชีวิต ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์ จึงได้กำหนดจัดให้มีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 นี้ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ประวัติ นพ.สงวน และที่มาของมูลนิธิมิตรภาพบำบัด
        นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์    จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พศ.2520  และจบ  Master of Public Health สถาบัน Tropical Medicine, Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. 2527
เคยได้รับรางวัล
    • แพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2527
    • รางวัลแพทย์ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม  “ทุนสมเด็จพระวันรัต” ประจำปี 2544 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
และได้รับเกียรติ   Fellow of Royal College of Physician (F.R.C.P),  ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งกรุง Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2539
นายแพทย์สงวน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ได้มีโอกาสทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนในพื้นที่ทุรกันดารครั้งแรกที่ รพ.ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น ทำให้ได้สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านในชนบท ที่ต้องอยู่กับความยากจน และขาดโอกาสในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ  จึงเกิดแรงบันดาลใจว่าจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้คนที่ขาดโอกาสมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทัดเทียมผู้อื่น  ซึ่งจะเห็นได้จากการทำงานตลอดชีวิตของคุณหมอสงวน  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเรื่องของการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป หรือการทำงานในตำแหน่งต่างๆทางราชการ ท่านจะยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ได้ตั้งใจไว้มาโดยตลอด  คือ มีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการผลักดัน พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นผลให้เกิดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   และท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนแรก  ทำให้ท่านได้มีโอกาสทำในสิ่งที่วาดฝันไว้ว่า ต้องการเห็นคนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันด้านการรักษาพยาบาล แม้ในขณะที่ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด ต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วย  ท่านก็ยังไม่หยุดนิ่ง ยังคงผลักดันให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้รับการรักษาบริการทดแทน  จากการที่ท่านเป็นผู้ป่วยเอง และได้อยู่ในแวดวงของผู้ป่วยทำให้รับรู้ถึงความรู้สึก ของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว  ญาติ และบุคคลรอบข้างว่ามีความวิตกกังวลต้องการกำลังใจ จึงได้มีแนวคิดการทำงานในเรื่องของมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และได้ปรารภในวาระสุดท้ายของชีวิต ว่าต้องการให้เกิดกองทุน หรือมูลนิธิมิตรภาพบำบัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ป่วยทั้งด้านสังคมและจิตใจ  จึงเป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแทพย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์) และได้จดทะเบียนมูลนิธิเมื่อวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
      1. ส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม
     2. ส่งเสริม และเชิดชูเครือข่าย องค์กร อาสาสมัคร ที่ทำงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน
     3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม
     4. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญ   ในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง   ทีมงานมิตรภาพบำบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
     5. สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น
6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน