วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

เพลงรับ-ไม่รับ(รัฐธรรมนูญ) โดย ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์

           ในช่วงปี พ.ศ.2550 ได้มีการเปิดให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หรือไม่ ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย  ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้ร่วมกันแต่งเพลง "รับ-ไม่รับ(รัฐธรรมนูญ)"  ออกมาในช่วงนั้น และได้จัดทำมิวสิควิดีโอของบทเพลงนี้ออกมาเผยแพร่ดังในวิดีโอที่นำมาให้ชมกันนี้            ปีนี้ 2554 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังคงเป็นเรื่องที่นักการเมือง พยายามแก้ไขอยู่เช่นเดิม

            

          

          ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้เปิดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ช่วงเวลา 8.00 น.ถึง 16.00 น. โดยใช้วิธีกากบาทลงบัตรเหมือนการเลือกตั้ง ในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้

           ในกรณีที่เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สภาร่างรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลง คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้เคยประกาศใช้บังคับมาแล้วฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันออกเสียงประชามติ และนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป

            ผลการออกเสียงตามรายงานผลอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550ผลการออกเสียง:
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ25,978,95457.61%
จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ19,114,00142.39%
ผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด45,092,955
การลงคะแนน:
บัตรที่นับเป็นคะแนน25,474,74798.06%
บัตรที่ไม่นับเป็นคะแนน (บัตรเสีย/การคืนบัตร/อื่น ๆ)504,2071.94%
รวม25,978,954
การเห็นชอบและไม่เห็นชอบ:
เห็นชอบ14,727,30657.81%
ไม่เห็นชอบ10,747,44142.19%
รวม25,474,747

[แก้]

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน