วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จุดรองรับผู้ประสบสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี

จุดรองรับผู้ประสบสาธารณภัย  จังหวัดชลบุรี

ที่ สถานที่อพยพ ผู้ประสาน หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนคน จำนวนรถ
1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นางวินิจ ศัพท์พันธุ์ 081-7001534 438 150
2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ พล.ต.ธน ยุติธรรมดำรงค์ 081-8800259 300 100
3 มณฑลทหารบกที่ 14 พ.อ.ประเทือง พ.ต.ศักดิ์สิทธิ์
พ.ท.สุรัตน์
081-9402176 081-5756914
086-7092192
1,000 1,000
4 เทศบาลตำบลหนองไม้แดง คุณดวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ 081-8654275 200 100
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3ชลบุรี นายเสถียร พจน์โพธ์ศรี 085-4838628 600 100
6 สถาบันการพลศึกษา นายวิชัย ศรีตะปัญญา 081-8659244 4,000 3,000
7 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 038-298195 038-298270 200 500
8 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา 081-9236787 081-8670705 3,000 500
9 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี นายมาโนท ชาญวัฒนศิลป์ 081-6362773 400
10 ประสานงานกลาง สนง.ปภ.ชลบุรี คุณรัตนา คุณณิศวุฒิ
คุณชุษณฎา
081-9218055 081-4229523
081-6557940
ให้ทุกจุดแฟ็กข้อมูลเวลา 09.00 น.และเวลา16.00น. หมายเลข 038-278032
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี นายอนันต์ 081-9839422
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี นายพิเชษ 085-2449156
13 โทรศัพท์จังหวัดชลบุรี นายโสภณ 081-1120011
                                                                              9,738                  5,850

+++++++++
ฝ่ายดำเนินการจุดรองรับผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี)
ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงระยะที่ 1 (นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

1. ฝ่ายอำนวยการ
 ผอ. ฝ่ายอำนวยการ นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายเลอสันต์  ศศิพงษ์
นางสาวรัตนา
นางสาวชุษณฏา
นายณิศวุฒิ
089-203-1325 081-867-0688
081-921-8055
081-655-7940
081-422-9523
2. ฝ่ายสื่อสาร
  - โทรศัพท์เป็นหลัก - Internet (www.chonburi.go.th)  
3. ฝ่ายจราจร/อาสาสมัคร
ผอ. ฝ่ายการจราจร พ.ต.อ. สุภธีร์ 081-824-9564
4. ฝ่ายสุขอนามัย/พยาบาล
ผอ. ฝ่ายสุขอนามัย/พยาบาล นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นางจันทนา
081-781-4056
5. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ผอ. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอศรีราชา
นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์


089-245-0162
6. ฝ่ายสงเคราะห์
ผอ. ฝ่ายสงเคราะห์ นายเลอสันต์  ศศิพงษ์ อบต. ตลองตำหรุ
ทต.คลองตำหรุ
รร. กีฬา (คุณทวีศักดิ์)
ทต. นาป่า
สำนักงานพัฒนาระบบ
อบต.หนองข้างคอก
ทต. หนองไม้แดง
ทต. เสม็ด
ทต. อ่างศิลา
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อบต.หนองรี
ทต.เหมือง
เทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลเมืองบ้านสวน
ไฟฟ้าชลบุรี
อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อ. วนิชา (ปลา)
081-867-0688 081-983-2950
081-865-7411
081-457-4136
081-945-3602
081-687-3057
084-466-4564
081-865-4275
081-982-2131
089-832-8989
086-833-8020
081-003-2841
089-603-6716


086-330-6616
083-858-0327, 086-559-9881
081-945-7467

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน