วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ๓๐ ตุลาคม. พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.

  1. การปฏิบัติงานด้านสถานที่พักพิงของผู้ประสบอุทกภัย
   ๑.๑  จำนวนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น ....๓,๓๖๑..... คน
   เป็นชาย ๑,๕๕๐ คน  หญิง  ๑,๘๑๑  คน
   ๑.๒  จำนวนตามข้อ ๑. เป็นผู้ประสบอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ จำนวน .....๔๓๑.... คน

ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้ประสบอุทกภัย เหลือรองรับได้ หมายเหตุ(จำนวนเด็ก)
เป้าหมายรองรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา (A)
๑.๒ โรงอาหาร (B)
๑.๓ อาคารเรียน (C)
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต (D)
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ (E)
๑.๖ วิทยาบริการเก่า (F)
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล (G)
๑.๘ อาคารเรียน ๑ (H)
๑.๙ อาคารเรียน ๒ (I)
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา (J )
๑.๑๑ พื้นที่สำรอง


๕๐๐
๑๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๖๑๕
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๕๓๕


๔๙๒
๙๗
๓๒๘
๓๒๗
๖๒๗
๑๔๔
๒๙๘
๒๙๐
๓๗๘
๑๔๕
-


๒๒๙
๔๙
๑๖๔
๑๔๕
๒๖๐
๖๐
๑๓๒
๑๔๓
๑๘๔
๖๘


๒๖๓
๔๘
๑๖๔
๑๘๒
๓๖๗
๘๔
๑๖๖
๑๔๗
๑๙๔
๗๗๒๒
๗๓
-
๑๕๖
๑๐
๒๒
๕๕
๕๓๕


๑๑๐
๑๗
๒๗
๖๘
๑๒๗
๑๙
๗๘
๒๘
๓๑
๓๖
รวม ๔,๐๐๐ ๓,๑๒๖ ๑,๔๓๔ ๑,๖๙๒ ๘๘๖ ๕๔๑
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี ๒๐๐ ๑๖๖ ๗๑ ๙๕ ๓๔
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ ๔๐๐ ๔๐๐
ค่ายนวมินทราชินี ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
กองบัญชาการช่วยรบที่  ๑ ๓๐๐ ๓๐๐
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ๖๐๐ ๖๙ ๔๕ ๒๔ ๕๓๑
สวนสัตว์เขาเขียว ๕๐๐ ๕๐๐
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐
สถานีขนส่งจังหวัดชลบุรี รถยนต์ ๔๐๐  คัน
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ ๓,๓๖๑ ๑,๕๕๐ ๑,๘๑๑ ๖,๖๕๑ ๕๕๔
  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ลำดับที่ บริการ จำนวนผู้รับบริการ รวมยอดสะสม หมายเหตุ
๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล
๑) บริการรักษาพยาบาล ๓๙๐ ๑,๒๐๐
๒) ส่งต่อ ๑๔ ๔๔
๓) รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี
- โรคที่พบมากที่สุดคือ …โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๒๓๔….. ราย ...โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๑๑๕...ราย รองลงมา....โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๑๐๕.. ราย  โรคระบบย่อยอาหาร.....๑๐๐.....ราย            โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน …๘๕…… ราย และ โรคผิวหนัง.....๖๙......ราย 
๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑) ประเมินด้านสุขภาพจิต ๓๕๕ ๕๖๑
๒) โรคซึมเศร้า -
๓) รักษาจิตเวช ๒๗ ๒๗
๔) ส่งต่อ
๒.๓ ด้านการสาธารณสุข
๑) สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ๑๙ จุด ๒๖ จุด
๒) ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้ ๕๒ จุด ๕๙ จุด
๓) ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ ๗๐
๔) สุขาภิบาลอาหารไม่ผ่านมาตรฐาน ๑ แห่ง (ตึก  A) ๑ แห่ง (ตึก  A)
๓) ดำเนินการสอบสวนโรค ๑๑ ๑๕


  1. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน

กิจกรรม จำนวนผู้สมัคร การบรรจุงานได้ทันที หมายเหตุ
คน ยอดสะสม คน ยอดสะสม
การรับสมัครงาน -ไม่มีผู้สมัคร- ๗๖ -ไม่มี- ๑๙
รวมทั้งสิ้น -ไม่มีผู้สมัคร- ๗๖ -ไม่มี- ๑๙


  1. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
การให้คำปรึกษา ๒๗
รวมทั้งสิ้น ๒๗


  1. การให้บริการท่องเที่ยว  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๔)

กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
- รอบเช้า
สวนเสือศรีราชา
๑๑๓ ๔๔๒
- รอบบ่าย(งด)
หาดบางแสน
-งดกิจกรรม- ๒๖๖ ชมConcert Modern 9
รวม ๑๑๓ ๗๐๘
              ๖. การบริการด้านขนส่ง

กิจกรรม จำนวนเที่ยว หมายเหตุ
การบริการ ยอดสะสม
การสนับสนุนรถบัส ๑๔ ๓๐ ต.ค. ๕๔      บริษัทภัทรวดีทัวร์สนับสนุน
รวม ๑๔


          ๗. งานอาสาสมัคร

หน่วยงาน/องค์กร จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
 นักศึกษา  ม.ศรีปทุม ๕๐ ๓๐๐
 นักเรียนโรงเรียนกีฬา ๑๐๐ ๖๐๐
 นักเรียนตำรวจ ๒๐๐ ๑,๒๐๐
 ภาคเอกชน ๑๐๐ ๖๐๐
รวม ๔๕๐ ๒,๗๐๐


          ๘.  ด้านพัฒนาสังคมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓

กิจกรรม รายละเอียด
มอบรถเข็น ๘ คัน
ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ๓๒ คน
   ๙.งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดการจราจร

ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คน ยอดรวม
๑. การรักษาความปลอดภัย ๗๐ ๗๐
๒. งานจราจร ๑๕ ๑๕
รวม ๘๕ ๘๕


          สำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔ 
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน