วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

พบไก่ แมลงสาบ ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 30 มีนาคม 2554

           ไก่ แมลงสาบ จะไปแสดงดนตรี ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 และจะไปยังเวทีคู่ขนาน ที่  อิมแพค (ฮอล์ 9) เมืองทอง ธานี  รายละเอียดของงานตามเนื้อหาของข่าวดังต่อไปนี้

สอวพ.จัดสัมมนาเอดส์ชาติครั้งที่ 13
           สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดสัมมนาเอดส์ชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 -31มีนาคม 2554 ณ อิมแพค (ฮอล์ 9) เมืองทอง ธานี คำขวัญงานสัมมนาเอดส์ชาติ ครั้งนี้คือ "สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ ร่วมรับผิดชอบ" AIDS Rights is Human Rights,Join to Protect and Respond.              วันที่ 22 มีนาคม 2554) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการจัดการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13 ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดการจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2554 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยมีแนวคิดในการสัมมนาครั้งนี้ว่า “สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ ร่วมรับผิดชอบ” ทั้งนี้เพื่อเน้นการให้ความสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ของ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อและประชาชนต่อไป รวมทั้งส่งเสริมในการถึงบริการการป้องกันและดูแลรักษา เอชไอวี ขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
นาย จุรินทร์กล่าวต่อว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งแสดงปาถกฐาพิเศษในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 14.00น.-15.00น. อย่างไรก็ตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาเอดส์ของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือ ข่าย ได้ยึดถือตามแนวทางที่ยูเอ็นเอดส์ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือมาตรการ 3 ศูนย์ (Zero) คือผู้ติดเชื้อรายใหม่ต้องไม่เพิ่มขึ้น ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกต่อไป และจะไม่มีการกีดกันหรือตีตราผู้ป่วยโรคเอดส์อีกต่อไป

นาย จุรินทร์กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ประการแรกคือการไม่เพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำหลักสูตรเพศศึกษาใน โรงเรียนโดยให้ความรู้กับนักเรียนปีละ 16 – 30 ชั่วโมง สำหรับหญิงอาชีพพิเศษหรือกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หรือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีการใช้เข็มฉีด มีการให้บริการที่เรียกว่าการให้บริการที่เป็นมิตร การให้บริการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มดังกล่าว

ประการ ที่ 2 การดำเนินการในเรื่องของการไม่เพิ่มผู้เสียชีวิตหรือลดการเสียชีวิตที่เป็น รูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา เช่น 1.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการใหม่ในการให้การรักษาผู้ป่วยเอดส์ให้ทันท่วงทีขึ้น โดยดูจากปริมาณซีดีโฟร์ (CD 4) จากเกณฑ์เดิมต้องต่ำถึง 200 จึงให้การรักษา แต่มาตรการใหม่แค่ต่ำกว่า 350 ก็ให้การรักษาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาดีขึ้น 2.มีการตรวจเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้งครอบคลุมทุกสิทธิ ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และข้าราชการ 3.ให้การรักษาฟรีแก่แรงงานต่างด้าวที่เป็นโรคเอดส์ 4.การเพิ่มงบประมาณในโครงการรักษาฟรีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ปีงบประมาณ 2553 จัดให้ 2,700 ล้านบาท ปี 2554 เพิ่มเป็น 2,997 ล้านบาทและประการที่ 3 การที่จะไม่ให้มีการกีดกันผู้ป่วยเอดส์รูปธรรมที่เกิดขึ้น คือ มีมาตรการที่เป็นมาตรฐานบังคับกำหนดไว้ชัดเจนสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน เช่นจะต้องไม่มีการบังคับเจาะเลือดก่อนเข้าทำงาน หรือกรณีแจกถุงยางฟรีในสถานประกอบการ หรือในจุดต่างๆ ที่มีความเหมาะสม รวมถึงมีการตั้งกลุ่มของผู้ติดเชื้อดูแลกันเองเป็น ต้น                                          

   ด้าน นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนาจะประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จากทุกภาคส่วน ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ นักเรียน นักศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมประชุมแล้ว 3,500 คน

สำหรับ เนื้อหาทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน จะมีการอภิปราย มีการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ นอกจากนี้มีการจัดแบบชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 คือ ลานเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และนิทรรศการ หมู่ที่ 2 ลานประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านเอดส์ การอภิปราย ฉายหนังสั้น ละครเวที หมู่ที่ 3 เป็นกิจกรรมส่งเสริมผู้ติดเชื้อและผู้ทำงานชุมชนในพื้นที่ มีการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตมาขาย หมู่ที่ 4 เป็นภักดีอิ่มใจ เป็นห้องคณะทำงานขององค์กรด้านเอดส์ และห้องทำงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสังคมโดยมีแนวคิดสอดคล้องกับการ สัมมนา ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. – 19.00 น.

         ทั้ง นี้ ในปี 2553 คาดประมาณว่าไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสม 1,161,244 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 644,128 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการและผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ 522,548 ราย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณปีละ 10,853 ราย โดยเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 33 รองลงมาคือแม่บ้านที่ติดเชื้อจากสามีหรือคู่นอนประจำร้อยละ 28 กลุ่มชายที่ติดจากหญิงขายบริการ และสามีที่ติดจากภรรยามีการติดเชื้อเท่ากันคือร้อยละ 10 กลุ่มใช้ยาเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 9 กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวร้อยละ 7 และกลุ่มหญิงขายบริการติดจากนักเที่ยวร้อยละ 4 โดยอายุของผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ 15-49 ปี กล่าวคือ อายุระหว่าง 30-34 ปี มากที่สุดประมาณร้อยละ 24 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-29 ปีร้อยละ 21 และกลุ่มอายุ 35-39 ปีร้อยละ 18

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 15:55

    เรื่องสิทธสุขภาพแรงงานข้ามชาติ มีวิทยากร คนหนึ่ง พูดออกมาไม่ดีคล้ายๆ มีอคติต่อแรงงานข้ามชาติ ว่าสกปรก เหม็น ไม่รู้เรื่อง ทั้งๆ ในห้องประชุมมีแรงงานข้ามชาติ ไมค์แกรน์นั่งฟังอยู่ด้วย ทำให้แรงงานทนฟังไม่ได้และเดินออกไป ควรหาวิทยาการที่รู้จักรักษาคำพูด และเปิดใจกว้าง และควรจะรักษาสิทธิผู้ อื่นด้วย และพูดอื่นๆๆ อีกมากมายที่ทุกคนในห้องประชุมรับฟังและรู้สึกไม่ดี

    ตอบลบ

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน