วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

เชิญประชุมกรรมการสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทยเพื่อจัดงานประชุมใหญ่

เรียน  เลขาธิการสมาคม และกรรมการสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทยทุกท่าน

ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการ(เพื่อจัด เตรียมงานประชุมใหญ่) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน  2554 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานสมาคม ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์กิตติบดี ใยพูล และคณะ  เป็นตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่มประชุมด้วย

วาระการประชุม

1. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้วท่อินเตอร์เน็ท)

3. พิจารณา โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ที่จะมอบให้อาจารย์อัมรินทร์ คอร์มันต

4. สรุบรูปการจัดประชุมใหญ่ และการจัดงานทางวิชาการร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รับรองสมาชิกใหม่

6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


วิเชียร ตัี้งธรรมสถิตย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน