วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

เชิญร่วมเวทีรับฟังรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3 มี.ค.2554

                   เชิญร่วมเวทีรับฟังรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ ห้อง อุษา-ถาวร อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ดูรายละเอียดได้ที่


http://www.naturalsolution.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539258685&Ntype=1             ขอเชิญประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมไอพีพี (Public Review)                     ตามที่บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมไอพีพี ตั้งอยู่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่มย่อยและการรับฟังความคิดเห็นรายบุคคลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ไปแล้วนั้น บัดนี้ บริษัทอแนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ได้จัดทำร่างรายงานฯ แล้วเสร็จ และกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องอุษา-ถาวร อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน