วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ๔ .พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔เวลา๘.๐๐ น.

 รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๔ ..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐ น.
  1. การปฏิบัติงานด้านสถานที่พักพิงของผู้ประสบอุทกภัย
   ๑.๑  จำนวนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  .......๔,๖๗๑........ คน
   เป็นชาย .....๒,๑๕๗...... คน  หญิง  ....๒,๕๑๔...... คน
   ๑.๒  จำนวนตามข้อ  ๑. เป็นผู้ประสบอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้  จำนวน .......๔๙๓....... คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้ประสบอุทกภัยเหลือรองรับได้หมายเหตุ(จำนวนเด็ก)
เป้าหมายรองรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
๑.๑๒ พื้นที่สำรอง

๕๐๐
๑๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๖๑๕
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๓๕

๔๙๕
๑๐๐
๓๘๐
๓๗๕
๖๖๒
๑๙๑
๓๐๕
๓๐๐
๓๙๘
๑๕๘
๑๘๓ 

๒๒๘
๕๑
๑๘๘
๑๖๗
๒๗๔
๘๕
๑๓๗
๑๕๑
๑๙๔
๗๔
๑๐๗

๒๖๗
๔๙
๑๙๒
๒๐๘
๓๘๘
๑๐๖
๑๖๘
๑๔๙
๒๐๔
๘๔
๗๖

-
-
๒๕
-
-
-
๔๒
๑๗
๓๓๕

๑๑๖
๑๘
๓๗
๗๔
๑๒๗
๓๓
๘๐
๓๐
๓๔
๔๑
๓๙
 รวม๔,๐๐๐๓,๕๔๗๑,๖๕๖๑,๘๙๑๔๓๕๖๒๙
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี๒๕๐๒๒๖๙๑๑๓๕๒๔
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒๕๐๐๓๐๖๑๓๖๑๗๐๑๙๔๘๙
ค่ายนวมินทราชินี๗๐๐๕๙๒๒๗๔๓๑๘๑๐๘๑๒๕
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว๑๐๐   ๑๐๐ 
ค่ายอัญสัมชัญ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 
สวนเสือศรีราชา๕๐๐   ๕๐๐ 
มหาวิทยาลัยบูรพา๒๐๐   ๒๐๐ 
รวมทั้งสิ้น๗,๒๕๐๔,๖๗๑๒,๑๕๗๒,๕๑๔๒๕๖๑๘๔๙

 
  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่บริการจำนวนผู้รับบริการยอดสะสมหมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑)บริการรักษาพยาบาล๔๙๔๓,๑๓๗ 
๒)ส่งต่อ๒๒๑๕๔ 
๓)รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี๑๖๓๕ 
๔)ผู้ป่วยฉุกเฉิน- 
  โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๓๙….. ราย      โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๖...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๕๖… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๗๑.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๔๖… ราย             โรคผิวหนัง.....จำนวน....๔๘......ราย
๒.๒  ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑)ประเมินด้านสุขภาพจิต๑๘๕๑,๗๒๙ 
๒)โรคซึมเศร้า-๒๙ 
๓)รักษาจิตเวช๘๔ 
๔)เสี่ยงฆ่าตัวตาย- 
๕)ส่งต่อ 
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
    ๑)สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก๒๖ จุด 
๒)ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้๑๔ จุด๖๐๖ จุด 
๓)ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ๑๒๖ 
๔)ปรับปรุงสุขาภิบาล ตึก A
๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ
๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย

๘๐
-

๑๗๔
 
๓)ดำเนินการสอบสวนโรค๑๘๕๖ 


 
  1. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรมจำนวนผู้สมัครการบรรจุงานได้ทันทีหมายเหตุ
คนยอดสะสมคนยอดสะสม
การรับสมัครงาน๑๓๗       -๓๓ 
รวมทั้งสิ้น๑๓๗-๓๓ 
 
  1. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
การให้คำปรึกษา๖๕ 
รวมทั้งสิ้น๖๕ 
 
  1. การให้บริการท่องเที่ยว  “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
รอบเช้า 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๑๑๖๙๙๘ 
รอบบ่าย
ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ศาลเจ้านาจา
๑๐๑๘๐๐ 
รวม๒๑๗๑,๗๙๘  
            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
การบริการยอดสะสม
๑. จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง ๒๗        ๓ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
(บริษัทเลิศศิริทรานสปอร์ตและบริษัท ภัทรวดีทัวร์ )
๒.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย๑๗ 
๓.ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)๑๐ 
 รวม๑๒๕๔ 
๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาจำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงานหมายเหตุ
คนยอดสะสม
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๕

๑๗๐
๒๔
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม๖๐๕๒๐ 
๓.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี๔๐๘๒,๕๔๐ 
๔.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ ๑,๔๐๐ 
๕. ภาคเอกชน๒๕๐๑,๕๓๐ 
 รวม๗๔๗๖,๑๘๔ 


 
๘.  ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่กิจกรรมรายละเอียด
๑.มอบรถเข็น๘ คัน
๒.ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
๓.ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์๓๒ คน
       ๙.งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร
ลำดับที่กิจกรรมจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คนยอดสะสม
๑.การรักษาความปลอดภัย๗๐๓๕๐
๒.งานจราจร๑๕๗๕
๓.งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)-๔๕๐
๔.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด     ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
 รวม๘๕  คน/๓๐ ตัว๙๐๕ คน/ ๓๐ ตัว
  

         


      ๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ชนิดสัตว์จำนวนเจ้าของสัตว์จำนวนสัตว์เพศยอดสะสม
ผู้เมียเจ้าของจำนวนสัตว์
๑.สุนัข๖๔๑๐๒
๒.แมว๑๐๒๖๗๓
๓.กระต่าย----
๔.สัตว์ปีก----
๕.อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์)----
รวม๑๔๙๕๑๙๙
 
๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
จำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า๕๐๘๒ 
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล๙๙๑๖๔ 
อื่นๆ๑๑๑๕ 
รวม๑๖๐๒๖๑ 


 
                               
๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข

คอกที่

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
เพศผู้จำนวนเจ้าของจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
คอกที่  ๑      
คอกที่  ๒สุนัข
  
คอกที่  ๓      
คอกที่  ๔สุนัข-  
คอกที่  ๕      
คอกที่ ๖      
คอกที่  ๗      
คอกที่  ๘      
คอกที่  ๙ไก่แจ้  
คอกที่  ๑๐นกพิราบ   
                                                       
           สำนักงานจังหวัดชลบุรี
                                                                                  โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน