วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรียนเชิญร่วมประชุมเสนอร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ

ที่ สสย.ว 084/2554

3 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ พ.ศ. ......


เรียน คุณวัลลภ พลเสน วิทยุชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการการประชุม และ แบบตอบรับ


ด้วยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) บริหารแผนงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบสร้างสรรค์สื่อ และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เจ้าของสื่อ ผู้ผลิตสื่อ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่ การสร้างสุขภาวะในสังคม

เนื่องจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : จะสานฝันอนาคตเด็กและเยาวชนอย่างไร ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน จากทุกภาคส่วน 9 จังหวัด ในภาคตะวันออก แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสื่อกระแสหลัก ทั้งภาครัฐ – เอกชน กลุ่มสื่อทางเลือก – สื่อท้องถิ่น – สื่อพื้นบ้าน กลุ่มนักวิชาการ – นักวิจัยด้านสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก กลุ่มเด็กและเยาวชนทำสื่อ และ กลุ่ม NGO / ภาคประชาชนที่ทำสื่อ ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน