วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ๑๓ พฤศจิกายน. พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๓..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๙๑๕.... คน เป็นชาย ...๓,๕๗๓.... คน  หญิง ...๔,๓๔๒..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๘๒๐... คน แยกเป็น ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ..๖.,๓๐๓....คน
   เป็นชาย ..๒,๙๖๔.. คน  หญิง  ...๓,๓๓๙,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๓๑๐.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก 
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑H
๑.๙ อาคารเรียน ๒I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาJ
๓,๕๓๕
๔๘๙
๑๐๖
๓๙๕
๕๑๔
๖๙๔
๒๐๕
๓๐๒
๒๗๓
๓๙๗
๑๖๐
๓,๕๓๕
๔๘๙
๑๐๖
๓๙๕
๕๑๔
๖๙๔
๒๐๕
๓๐๒
๒๗๓
๓๙๗
๑๖๐
๑,๖๒๐
๒๒๒
๕๐
๑๙๓
๒๒๖
๓๐๒
๙๕
๑๓๙
๑๒๔
๑๙๘
๗๑
๑,๙๑๕
๒๖๗
๕๖
๒๐๒
๒๘๘
๓๙๒
๑๑๐
๑๖๓
๑๔๙
๑๙๙
๘๙
๗๓๐
๑๑๓
๒๑
๔๒
๑๐๖
๑๓๘
๓๑
๗๗
๗๒
๗๖
๕๔

 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓๔๒๒๔๒๒๒๘๖๑๓๖๕๔ 
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี๒๖๖๒๖๖๑๒๓๑๔๓๓๑ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒๕๐๐๓๐๕๑๓๑๑๗๔๘๖ 
ค่ายนวมินทราชินี๗๐๐๕๘๙๒๖๓๓๒๖๑๓๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ๖๑๕๖๑๕๒๗๔๓๔๑๑๐๓ 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ๑,๐๐๐๓๕๒๑๕๘๑๙๔๘๒ 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา)๔๐๐๒๑๙๑๐๙๑๑๐๙๓ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว๑๐๐---- 
๑๐สวนเสือศรีราชา๕๐๐---- 
๑๑วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา )๓๕๐---- 
รวมทั้งสิ้น๘,๓๘๘๖,๓๐๓๒,๙๖๔๓,๓๓๙๑,๓๑๐ 

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๖๑๒....... คน
         เป็นชาย ..๖๐๙.. คน  หญิง ..๑,๐๐๓.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๑๐.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๓๘๕๓๘๕๑๖๘๒๑๗๒๔๙ 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร๖๓๐๔๕๔๒๐๘๒๔๖๙๔ 
ทัพเรือภาคที่ ๑(๒,๖๐๐)๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐


๒๗๒
-
-
-


๑๑๗
-
-
-


๑๕๕
-
-
-


๗๑
-
-
-
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง๕๐๐๑๑๓๔๗๖๖๒๗ 
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๒๕๗๒๔๙๑๗๒๓๒๕๙ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๑๒๐๑๒๐๔๔๗๖ 
วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง)๕๐๑๙๑๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา๒๐๐---- 
รวมทั้งสิ้น๔,๗๔๒๑,๖๑๒๖๐๙๑,๐๐๓๕๑๐   1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่บริการจำนวนผู้รับบริการยอดสะสมหมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑)บริการรักษาพยาบาล๕๖๐๗,๖๔๕ 
๒)ส่งต่อ๑๐๓๘๑ 
๓)รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี๕๘ 
๔)ผู้ป่วยฉุกเฉิน- 
โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๙๔….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๔๐...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๓๕… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๖๕.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๔๘… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๐......ราย ๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑)ประเมินด้านสุขภาพจิต๑๑๙๒,๘๑๘ 
๒)โรคซึมเศร้า๔๐ 
๓)รักษาจิตเวช๒๒๒๒๗ 
๔)เสี่ยงฆ่าตัวตาย- 
๕)ส่งต่อ-๑๑ 
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑)สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก๒๖ จุด 
๒)ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้
๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111)
๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง)

๒๓
๑๐

๔๐๔
๒๘๓
 
๓)ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร 
๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งมือ ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร          

๑๓๗

๑๗

๗๗๕

๓๓๙
 
๔)ดำเนินการสอบสวนโรค๒๐๒๑๔ 
๕)ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง)-๒๓๓ 

  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรมจำนวนผู้สมัครการบรรจุงานได้ทันทีหมายเหตุ
คนยอดสะสมคนยอดสะสม
การรับสมัครงาน๑๔๓๒๕     ๓๑๑๕ 
รวมทั้งสิ้น๑๔๓๒๕๑๑๕ 

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
การให้คำปรึกษา๙๙ 
รวมทั้งสิ้น๙๙ 
  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
รอบเช้า - หาดบางแสน๒๕๑,๙๔๘- ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบบ่าย - โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี๓๒๑,๕๐๙
รวม๕๗๓,๔๕๗ 

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
การบริการยอดสะสม
๑. จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง๕๖         ๑๒ พ.ย. ๕๔
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี( บริษัทพงศ์พรรณทรานสปอร์ต )
๒.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย-๓๘ 
๓.ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)-๒๘ 
 รวม๑๒๒ 

          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาจำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงานหมายเหตุ
คนยอดสะสม
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๓๕๕
๖๐
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม๕๐๑,๐๐๐ 
๓.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี๔๐๘๖,๒๑๒ 
๔.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒-๑,๔๐๐ 
๕. ภาคเอกชน๒๕๐๓,๖๖๐ 
 รวม๗๓๒๑๒,๖๘๗ 

 ๘.  ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่กิจกรรมรายละเอียด
๑.มอบรถเข็น๘ คัน
๒.ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
๓.ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์๓๒ คน
      
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

ลำดับที่หน่วยงานดำเนินการจำนวนหลักสูตรจำนวนผู้รับการฝึก
๑.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๑๒๑,๐๗๙
๒.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง๖๗
๓.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๒๖๘
๔.สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๑๕๔
๕.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี๓๗๕
๖.บ้านมิตรไมตรีชลบุรี๒๓๗
๗.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี๑๒๖
๘.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี๖๒
๙.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง๖๕
      
 ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร

ลำดับที่กิจกรรมจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คนยอดสะสม
๑.การรักษาความปลอดภัย๗๐๙๘๐
๒.งานจราจร๑๕๒๑๐
๓.งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)-๔๕๐
๔.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด     ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
 รวม๘๕  คน/๓๐ ตัว๑,๖๔๐ คน/ ๓๐ ตัว

๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง          

๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ชนิดสัตว์จำนวนเจ้าของสัตว์จำนวนสัตว์เพศยอดสะสม
ผู้เมียเจ้าของจำนวนสัตว์
๑.สุนัข--๘๙๑๓๗
๒.แมว----๓๗๘๔
๓.กระต่าย----
๔.สัตว์ปีก----๑๑
๕.อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์)----
รวม--๑๓๓๒๔๗

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
จำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า--๖๐๙๓ 
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล๑๔๒๒๐๘ 
อื่นๆ--๑๕๑๙ 
รวม๒๑๗๓๒๐ 

๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข (จำนวนทั้งหมด ๑๐ คอก )

จำนวนคอกที่มี

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
เพศผู้เพศเมียจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
คอกที่  ๒สุนัข
 
คอกที่  ๔สุนัข- 
                                                           
           สำนักงานจังหวัดชลบุรี
                                                                                  โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน