วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น.

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๕..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๖,๔๔๔.... คน เป็นชาย .. ๒,๙๘๐.. คน  หญิง .. ๓,๔๖๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก .. ๑,๓๖๕.. คน แยกเป็น
   ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น .......๕,๓๑๖........ คน
   เป็นชาย ..๒,๔๔๖.. คน  หญิง  .. ๒,๘๗๐.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก .. ๙๖๐.. คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  ๓
 ๔๙๕
๑๐๐
๓๙๘
๔๑๖
๖๘๗
๑๙๔
๒๙๕
๒๙๔
๓๙๐
๑๕๕
๑๘๓
 ๔๙๕
๑๐๐
๓๙๘
๔๑๖
๖๘๗
๑๙๔
๒๙๕
๒๙๔
๓๙๐
๑๕๕
๑๘๓
 ๒๒๘
๕๑
๑๙๖
๑๘๓
๒๗๕
๙๒
๑๓๑
๑๔๖
๑๘๙
๖๘
๑๐๗
 ๒๖๗
๔๙
๒๐๒
๒๓๓
๔๑๒
๑๐๒
๑๖๔
๑๔๘
๒๐๑
๘๗
๗๖
 ๑๐๘
๑๘
๔๑
๘๘
๑๓๗
๓๐
๗๕
๒๙
๓๓
๕๑
๓๙
 
  รวม ๓,๖๐๗ ๓,๖๐๗ ๑,๖๖๖ ๑,๙๔๑ ๖๔๙  
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี ๒๔๐ ๒๒๖ ๑๐๔ ๑๒๒ ๑๔  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ ๕๐๐ ๓๐๖ ๑๓๖ ๑๗๐ ๘๙  
ค่ายนวมินทราชินี ๗๐๐ ๕๙๑ ๒๗๓ ๓๑๘ ๑๒๕  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๖๐๐ ๕๘๖ ๒๖๗ ๓๑๙ ๘๓  
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑๐๐ - - - -  
ค่ายอัญสัมชัญ ๑,๐๐๐ - - - -  
สวนเสือศรีราชา ๕๐๐ - - - -  
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐ - - - -  
รวมทั้งสิ้น ๗,๔๔๗ ๕,๓๑๖ ๒,๔๔๖ ๒,๘๗๐ ๙๖๐  
 
  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น ......๑,๑๒๘....... คน
         เป็นชาย ..๕๓๔.. คน  หญิง ..๕๙๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๔๐๕.. คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา ๓๗๐ ๓๗๐ ๑๖๓ ๒๐๗ ๒๔๘  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ๖๓๐ ๓๗๘ ๑๖๙ ๒๐๙ ๕๐  
โรงเรียนพระมหาไถ่ (เมืองพัทยา) ๔๐๐ ๑๘๐ ๘๖ ๙๔ ๘๐  
ทัพเรือภาคที่ ๑ (๒,๖๐๐) ๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ

 
๖๘๐
-
-
-

 
๒๐๐
-
-
-

 
๑๑๖
-
-
-

 
๘๔
-
-
-

 
๒๗
-
-
-
 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๘๐ ๑,๑๒๘ ๕๓๔ ๕๙๔ ๔๐๕  
 
  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่ บริการ จำนวนผู้รับบริการ ยอดสะสม หมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑) บริการรักษาพยาบาล ๔๔๘ ๓,๕๘๕  
๒) ส่งต่อ ๑๗ ๑๗๙  
๓) รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี - ๒๗  
๔) ผู้ป่วยฉุกเฉิน -  
  โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๓๒….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๑...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๕๖… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๓๔.....ราย          
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๗๐… ราย             โรคผิวหนัง.....จำนวน....๔๙......ราย๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑) ประเมินด้านสุขภาพจิต ๒๑๙ ๑,๙๔๘  
๒) โรคซึมเศร้า ๓๔  
๓) รักษาจิตเวช ๙๑  
๔) เสี่ยงฆ่าตัวตาย -  
๕) ส่งต่อ -  
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑) สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ผ่านทุกตึก ๒๖ จุด  
๒) ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้ ๑๕ จุด ๖๓๕ จุด  
๓) ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ ๑๓๕  
๔) ปรับปรุงสุขาภิบาล
๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ
๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย
 ๒๓
 ๑๙๗
 
๕) ดำเนินการสอบสวนโรค ๑๖ ๗๒  
 
  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรม จำนวนผู้สมัคร การบรรจุงานได้ทันที หมายเหตุ
คน ยอดสะสม คน ยอดสะสม
การรับสมัครงาน ๔๑ ๑๗๘       ๓ ๓๖  
รวมทั้งสิ้น ๔๑ ๑๗๘ ๓๖  


 
  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
การให้คำปรึกษา ๖๗  
รวมทั้งสิ้น ๖๗  
  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว  “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
รอบเช้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๑๓๐ ๑,๑๒๘  
รอบบ่าย
ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ศาลเจ้านาจา
๑๑๘ ๙๑๘  
รวม ๒๔๘ ๒,๐๔๖  
 
            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
การบริการ ยอดสะสม
๑.
จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง
๓๐         ๔ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
(บริษัทเลิศศิริทรานสปอร์ตและบริษัท ภัทรวดีทัวร์ )
๒. ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย ๑๐ ๒๗  
๓. ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.) ๑๕  
  รวม ๑๘ ๗๒  

 
          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่ หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๕

๑๙๕
๒๘
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๖๐ ๕๘๐  
๓. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ๔๐๘ ๒,๙๔๘  
๔. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ - ๑,๔๐๐  
๕.  ภาคเอกชน ๒๒๐ ๑,๗๕๐  
  รวม ๗๑๗ ๖,๙๐๑  
 
  ๘.  ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ กิจกรรม รายละเอียด
๑. มอบรถเข็น ๘ คัน
๒. ไม้เท้าขาวคนตาบอด  ๑ อัน
๓. ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ๓๒ คน
        ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร
ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คน ยอดสะสม
๑. การรักษาความปลอดภัย ๗๐ ๔๒๐
๒. งานจราจร ๑๕ ๙๐
๓. งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) - ๔๕๐
๔. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด      ๓๐  ตัว      ๓๐  ตัว
  รวม ๘๕  คน/๓๐ ตัว ๙๖๐ คน/ ๓๐ ตัว
          

      
๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ ชนิดสัตว์ จำนวนเจ้าของสัตว์ จำนวนสัตว์ เพศ ยอดสะสม
ผู้ เมีย เจ้าของ จำนวนสัตว์
๑. สุนัข ๗๖ ๑๒๓
๒. แมว - - - - ๓๑ ๗๘
๓. กระต่าย - - - -
๔. สัตว์ปีก - - - - ๑๐
๕. อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) - - - -
รวม ๑๑๓ ๒๒๖

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕๒ ๘๕  
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ๑๓ ๑๐๘ ๑๖๙  
อื่นๆ ๑๒ ๑๖  
รวม ๑๒ ๑๗ ๑๗๒ ๒๗๐  
                                           
๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข
 คอกที่  ชนิดสัตว์ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
เพศผู้ จำนวนเจ้าของ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
คอกที่  ๑            
คอกที่  ๒ สุนัข

   
คอกที่  ๓            
คอกที่  ๔ สุนัข -    
คอกที่ ๕            
คอกที่  ๖            
คอกที่  ๗            
คอกที่  ๘            
คอกที่  ๙            
คอกที่  ๑๐            
สำนักงานจังหวัดชลบุรี           โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔
ผู้ประสาน  กัญญรัคน์   เกียรติสุภา  ปชส.ชลบุรี  089-8320344

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน