วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ๑๒ พฤศจิกายน. พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๒..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๘,๐๓๔.... คน เป็นชาย ...๓,๖๔๓.... คน  หญิง ...๔,๓๙๑..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๘๒๐... คน แยกเป็น ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ..๖.,๔๔๑....คน
   เป็นชาย ..๓,๐๓๙.. คน  หญิง  ...๓,๔๐๒,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๓๑๐.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก
หมายเหตุ
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาA
๑.๒ โรงอาหารB
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอลG
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๓,๕๔๔
๔๙๑
๑๐๘
๓๙๙
๕๐๙
๗๐๐
๒๐๕
๓๐๑
๒๗๒
๓๙๙
๑๖๐
๓,๕๔๔
๔๙๑
๑๐๘
๓๙๙
๕๐๙
๗๐๐
๒๐๕
๓๐๑
๒๗๒
๓๙๙
๑๖๐
๑,๖๒๖
๒๒๔
๕๒
๑๙๕
๒๒๕
๓๐๕
๙๕
๑๓๘
๑๒๓
๑๙๘
๗๑
๑,๙๑๘
๒๖๗
๕๖
๒๐๔
๒๘๔
๓๙๕
๑๑๐
๑๖๓
๑๔๙
๒๐๑
๘๙
๗๓๑
๑๑๔
๒๑
๔๔
๑๐๔
๑๓๘
๓๑
๗๗
๗๒
๗๖
๕๔

 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓๔๒๒๔๒๒๒๘๖๑๓๖๕๔ 
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี๒๖๖๒๖๖๑๒๓๑๔๓๓๑ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒๕๐๐๓๐๖๑๓๒๑๗๔๘๖ 
ค่ายนวมินทราชินี๗๐๐๕๘๙๒๖๓๓๒๖๑๓๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ๗๕๖๗๕๖๓๔๙๔๐๗๑๐๒ 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ๑,๐๐๐๓๔๗๑๕๗๑๙๐๘๒ 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา)๔๐๐๒๑๑๑๐๓๑๐๘๙๓ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว๑๐๐---- 
๑๐สวนเสือศรีราชา๕๐๐---- 
๑๑วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา )๓๕๐---- 
รวมทั้งสิ้น๘,๕๓๘๖,๔๔๑๓,๐๓๙๓,๔๐๒๑,๓๑๐ 

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๕๙๓....... คน
         เป็นชาย ..๖๐๔.. คน  หญิง ..๙๘๙.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๑๐.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๓๘๓๓๘๓๑๖๗๒๑๖๒๔๙ 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร๖๓๐๔๕๔๒๐๘๒๔๖๙๔ 
ทัพเรือภาคที่ ๑ (๒,๖๐๐)๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐


๒๕๕
-
-
-


๑๑๓
-
-
-


๑๔๒
-
-
-


๗๑
-
-
-
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง๕๐๐๑๑๓๔๗๖๖๒๗ 
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๒๕๗๒๔๙๑๗๒๓๒๕๙ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๑๒๐๑๒๐๔๔๗๖ 
วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง)๕๐๑๙๑๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา๒๐๐---- 
รวมทั้งสิ้น๔,๗๔๐๑,๕๙๓๖๐๔๙๘๙๕๑๐   1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่บริการจำนวนผู้รับบริการยอดสะสมหมายเหตุ
๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล
๑)บริการรักษาพยาบาล๕๙๐๗,๐๘๕ 
๒)ส่งต่อ๒๓๓๗๑ 
๓)รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี๕๓ 
๔)ผู้ป่วยฉุกเฉิน- 
โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๗๗….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๔...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๔๖… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๖๒.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๕๙… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๘......ราย ๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑)ประเมินด้านสุขภาพจิต๖๒๒,๖๙๙ 
๒)โรคซึมเศร้า-๓๙ 
๓)รักษาจิตเวช๒๐๕ 
๔)เสี่ยงฆ่าตัวตาย- 
๕)ส่งต่อ๑๑ 
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑)สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก๒๖ จุด 
๒)ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้
๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111)
๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง)

๓๓

๓๘๑
๒๗๓
 
๓)ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร 
๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งมือ ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร          

๗๐

๓๗

๖๓๘

๓๒๒
 
๔)ดำเนินการสอบสวนโรค๑๑๑๙๔ 
๕)ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง)๑๐๒๓๓ 

  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรมจำนวนผู้สมัครการบรรจุงานได้ทันทีหมายเหตุ
คนยอดสะสมคนยอดสะสม
การรับสมัครงาน๒๖๓๑๑     ๑๕๑๑๒ 
รวมทั้งสิ้น๒๖๓๑๑๑๕๑๑๒ 

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
การให้คำปรึกษา๙๔ 
รวมทั้งสิ้น๙๔ 
  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
รอบเช้า - หาดบางแสน๑๘๔๑,๙๒๓- ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบบ่าย - โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี๕๙๑,๔๗๗
รวม๒๔๓๓,๔๐๐ 

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
การบริการยอดสะสม
๑. จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง๕๓         ๑๑ พ.ย. ๕๔
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
      ( บริษัท ประทุมทัวร์ )
๒.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย-๓๘ 
๓.ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)๒๘ 
 รวม๑๑๙ 

          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาจำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงานหมายเหตุ
คนยอดสะสม
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๓๓๕
๕๖
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม๕๐๙๕๐ 
๓.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี๔๐๘๕,๘๐๔ 
๔.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ ๑,๔๐๐ 
๕. ภาคเอกชน๒๑๐๓,๔๑๐ 
 รวม๖๙๒๑๑,๙๕๕ 

 ๘.  ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่กิจกรรมรายละเอียด
๑.มอบรถเข็น๘ คัน
๒.ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
๓.ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์๓๒ คน
      
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

ลำดับที่หน่วยงานดำเนินการจำนวนหลักสูตรจำนวนผู้รับการฝึก
๑.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๑๒๑,๐๗๙
๒.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง๖๗
๓.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๒๖๘
๔.สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๑๕๔
๕.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี๓๗๕
๖.บ้านมิตรไมตรีชลบุรี๒๓๗
๗.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี๑๒๖
๘.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี๖๒
๙.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง๖๕
      
 ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร

ลำดับที่กิจกรรมจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คนยอดสะสม
๑.การรักษาความปลอดภัย๗๐๙๑๐
๒.งานจราจร๑๕๑๙๕
๓.งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)-๔๕๐
๔.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด     ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
 รวม๘๕  คน/๓๐ ตัว๑,๕๕๕ คน/ ๓๐ ตัว

๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง          

๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ชนิดสัตว์จำนวนเจ้าของสัตว์จำนวนสัตว์เพศยอดสะสม
ผู้เมียเจ้าของจำนวนสัตว์
๑.สุนัข--๘๙๑๓๗
๒.แมว----๓๗๘๔
๓.กระต่าย----
๔.สัตว์ปีก----๑๑
๕.อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์)----
รวม--๑๓๓๒๔๗

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
จำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า--๖๐๙๓ 
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล๑๔๒๒๐๘ 
อื่นๆ--๑๕๑๙ 
รวม๒๑๗๓๒๐ 

๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข (จำนวนทั้งหมด ๑๐ คอก )

จำนวนคอกที่มี

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
เพศผู้เพศเมียจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
คอกที่  ๒สุนัข
 
คอกที่  ๔สุนัข- 
                                                       สำนักงานจังหวัดชลบุรี     โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน