วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔


       
รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี

ประจำวันที่
....๖..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ.
๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐ น.

_____________________________________________________________________________________________

  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี
   ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ
   ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี  
   จำนวนทั้งสิ้น ...๖,๕๕๑.... คน
   เป็นชาย .. ๓,๐๐๕.. คน  หญิง ..
   ๓,๕๔๖..  คน ในจำนวนดังกล่าว    
   เป็นเด็ก .. ๑,๔๓๔.. คน แยกเป็น 

   ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี
   ระยะที่ ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น
   .......๕,๕๑๓........ คน

   เป็นชาย ..๒,๕๔๙.. คน  หญิง  .. ๒,๙๖๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก .. ๑,๐๖๔.. คน


ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้
ปัจจุบัน  

 ผู้พักพิง

เพศ
ชาย หญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี

๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา
A

๑.๒ โรงอาหาร
B

๑.๓ อาคารเรียน
C

๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต
D

๑.๕ วิทยาบริการใหม่
E

๑.๖ วิทยาบริการเก่า
F

๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล
G

๑.๘ อาคารเรียน
๑ H

๑.๙ อาคารเรียน
๒ I

๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
J

๓,๔๙๒

๕๐๒

๑๐๐

๓๙๓

๔๕๐

๖๘๓

๒๐๓

๒๙๔

๒๙๓

๓๙๔

๑๘๐

๓,๔๙๒

๕๐๒

๑๐๐

๓๙๓

๔๕๐

๖๘๓

๒๐๓

๒๙๔

๒๙๓

๓๙๔

๑๘๐

๑,๖๐๒

๒๒๙

๕๑

๑๙๑

๒๐๐

๒๘๑

๙๓

๑๓๒

๑๔๕

๑๙๐

๙๐

๑,๘๙๐

๒๗๓

๔๙

๒๐๒

๒๕๐

๔๐๒

๑๑๐

๑๖๒

๑๔๘

๒๐๔

๙๐

๖๒๘

๑๑๙

๑๘

๔๑

๙๐

๑๓๓

๓๐

๗๔

๒๙

๔๐

๕๓

 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
๑๘๓ ๑๘๔ ๑๐๘ ๗๖ ๓๙  
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี ๒๔๐ ๒๒๖ ๑๐๔ ๑๒๒ ๑๔  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 
๕๐๐ ๓๐๖ ๑๓๖ ๑๗๐ ๘๙  
ค่ายนวมินทราชินี ๗๐๐ ๕๙๑ ๒๗๓ ๓๑๘ ๑๒๕  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
๖๐๐ ๕๒๔ ๒๓๖ ๒๘๘ ๘๗  
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑๐๐ - - - -  
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ ๑,๐๐๐ - - - -  
สวนเสือศรีราชา ๕๐๐ - - - -  
๑๐ วัดเขาน้อย
( อำเภอศรีราชา )
๓๕๐ - - - -  
๑๑ มูลนิธิคุณพ่อเรย์
(พระมหาไถ่ พัทยา)
๔๐๐ ๑๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ๘๒  
รวมทั้งสิ้น ๘,๐๖๕ ๕,๕๑๓ ๒,๕๔๙ ๒,๙๖๔ ๑,๐๖๔  
 
 

  ๑.๒ จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๐๓๘....... คน

         เป็นชาย ..๔๕๖.. คน  หญิง ..๕๘๒.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๓๗๐.. คน


ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้
ปัจจุบัน  

 ผู้พักพิง

เพศ
ชาย หญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา
๓๘๑ ๓๘๑ ๑๖๖ ๒๑๕ ๒๔๘  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ๖๓๐ ๓๗๘ ๑๖๙ ๒๐๙ ๕๐  
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐ - - - -  
ทัพเรือภาคที่
๑ (๒,๖๐๐)

๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง

๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๔.๔ กองเรือยุทธการ

 
 
๖๘๐

-

-

-

 
 
๒๑๗

-

-

-

 
 
๙๔

-

-

-

 
 
๑๒๓

-

-

-

 
 
๕๙

-

-

-

 
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อบ้านบึง ๕๐๐ ๖๒ ๒๗ ๓๕ ๑๓  
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๙๑ ๑,๐๓๘ ๔๕๖ ๕๘๒ ๓๗๐  
 
 
 

  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข


ลำดับที่ บริการ จำนวนผู้รับบริการ ยอดสะสม หมายเหตุ
๒.๑ 
ด้านการรักษาพยาบาล
๑) บริการรักษาพยาบาล ๔๙๒ ๔,๐๗๗  
๒) ส่งต่อ ๑๔ ๑๙๓  
๓) รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี ๒๘  
๔) ผู้ป่วยฉุกเฉิน -  
 
โรคที่พบมากที่สุดคือ 

โรคระบบทางเดินหายใจ…
จำนวน …๑๓๗….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต...
จำนวน...๒๘...ราย

โรคระบบไหลเวียน...
จำนวน …๗๗… ราย             
โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๔๙.....ราย           

โรคระบบกล้ามเนื้อ 
จำนวน …..๖๑… ราย            
โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๓......ราย

 
 


 

๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑) ประเมินด้านสุขภาพจิต - ๑,๙๔๘  
๒) โรคซึมเศร้า - ๓๔  
๓) รักษาจิตเวช - ๙๑  
๔) เสี่ยงฆ่าตัวตาย -  
๕) ส่งต่อ -  
๒.๓ 
ด้านการสาธารณสุข
๑) สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ผ่านทุกตึก ๒๖ จุด  
๒) ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้ ๒๖ จุด ๖๖๑ จุด  
๓) ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ ๑๓ ๑๔๘  
๔) ปรับปรุงสุขาภิบาล  

๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ 

๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย
 
๓๔

-

 
๒๓๑

 
๕) ดำเนินการสอบสวนโรค ๑๖ ๘๘  
 

  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงานกิจกรรม จำนวนผู้สมัคร การบรรจุงานได้ทันที หมายเหตุ
คน ยอดสะสม คน ยอดสะสม
การรับสมัครงาน ๑๘๖      
-
๓๖  
รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ - ๓๖  
 
 

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงานกิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
การให้คำปรึกษา - ๖๗  
รวมทั้งสิ้น - ๖๗  

   
  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว  “ผู้ว่าพาเที่ยว”กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
รอบเช้า  

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๑๑๔ ๑,๒๔๒  
รอบบ่าย 

ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ศาลเจ้านาจา
๘๖ ๑,๐๐๔  
รวม ๒๐๐ ๒,๒๔๖  
 

            ๖. การบริการด้านขนส่ง 

ลำดับที่
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
การบริการ ยอดสะสม
๑. 

จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง 

๓๓        
๔ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  

(บริษัทอมตะทรานสปอร์ตและบริษัท
โชคนิตยา)
๒. ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย - ๒๗  
๓. ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ
นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐
น.)
- ๑๕  
  รวม ๗๕  
 
 
 
 
 
 

          ๗. งานอาสาสมัครลำดับที่ หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(E-TECH) 

๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center  

๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า
 

๒๐ 

 

๒๑๕ 

๓๒
ปฏิบัติงาน 
๒๔ ชม. 

แบ่งเป็น ๓ ชุด  

ชุดละ  ๘ ชม.
๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๖๐ ๖๔๐  
๓. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ๔๐๘ ๓,๓๕๖  
๔. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 
  ๑,๔๐๐  
๕.  ภาคเอกชน ๒๔๐ ๑,๙๙๐  
  รวม ๗๓๒ ๗,๖๓๓  
 

  ๘.  ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์


ลำดับที่ กิจกรรม รายละเอียด
๑. มอบรถเข็น ๘ คัน
๒. ไม้เท้าขาวคนตาบอด  ๑ อัน
๓. ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ๓๒ คน
 

      ๙.
งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร


ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คน ยอดสะสม
๑. การรักษาความปลอดภัย ๗๐ ๔๙๐
๒. งานจราจร ๑๕ ๑๐๕
๓. งานมวลชนสัมพันธ์
(กองร้อยน้ำหวาน)
- ๔๕๐
๔. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด      ๓๐ 
ตัว
     ๓๐ 
ตัว
  รวม ๘๕  คน/๓๐ ตัว ๑,๐๔๕ คน/ ๓๐ ตัว

                ๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
๑๐.๑ 
งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ ชนิดสัตว์ จำนวนเจ้าของสัตว์ จำนวนสัตว์ เพศ ยอดสะสม
ผู้ เมีย เจ้าของ จำนวนสัตว์
๑. สุนัข ๗๖ ๑๒๓
๒. แมว - - - - ๓๑ ๗๘
๓. กระต่าย - - - -
๔. สัตว์ปีก - - - - ๑๐
๕. อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) - - - -
รวม ๑๑๓ ๒๒๖

 


๑๐.๒ 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - - ๕๒ ๘๕  
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ๑๑๔ ๑๗๕  
อื่นๆ - - ๑๒ ๑๖  
รวม ๑๗๘ ๒๗๖  

                   


๑๐.๓ 
จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข
 
คอกที่
 
ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
เพศผู้ จำนวนเจ้าของ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
คอกที่ 
           
คอกที่ 
สุนัข
   
คอกที่ 
           
คอกที่ 
สุนัข -    
คอกที่ 
           
คอกที่ 
           
คอกที่ 
           
คอกที่ 
           
คอกที่ 
           
คอกที่ 
๑๐
           

                                                     
 

สำนักงานจังหวัดชลบุรี    
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔

ผู้ประสาน 
กัญญรัตน์   ปชส.ชลบุรี
โทร 089-832-0344
 

โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้
 

                  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน