วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๔..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๙๐๕.... คน เป็นชาย ...๓,๖๐๗.... คน  หญิง ...๔,๒๙๘..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๘๐๖... คน แยกเป็น ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ..๖.,๒๕๔.... คน
   เป็นชาย ..๒,๙๕๐.. คน  หญิง  ...๓,๓๐๔,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๓๐๑.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก 
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่E
๑.๖ วิทยาบริการเก่าF
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๓,๕๒๒
๔๘๖
๑๐๕
๓๙๕
๕๐๗
๖๙๔
๒๐๒
๓๐๔
๒๗๓
๓๙๗
๑๕๙
๓,๕๒๒
๔๘๖
๑๐๕
๓๙๕
๕๐๗
๖๙๔
๒๐๒
๓๐๔
๒๗๓
๓๙๗
๑๕๙
๑,๖๑๗
๒๒๑
๕๑
๑๙๔
๒๒๔
๓๐๒
๙๑
๑๔๑
๑๒๔
๑๙๘
๗๑
๑,๙๐๕
๒๖๕
๕๔
๒๐๑
๒๘๓
๓๙๒
๑๑๑
๑๖๓
๑๔๙
๑๙๙
๘๘
๗๒๑
๑๑๒
๒๑
๔๒
๙๙
๑๓๘
๓๐
๗๗
๗๒
๗๖
๕๔

 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓๔๑๓๔๑๓๒๘๐๑๓๓๕๓ 
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี๒๖๖๒๖๖๑๒๓๑๔๓๓๑ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒๕๐๐๓๐๕๑๓๑๑๗๔๘๖ 
ค่ายนวมินทราชินี๗๐๐๕๗๘๒๕๙๓๑๙๑๓๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ๖๑๘๖๑๘๒๗๖๓๔๒๑๐๕ 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ๑,๐๐๐๓๓๓๑๕๕๑๗๘๘๑ 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา)๔๐๐๒๑๙๑๐๙๑๑๐๙๓ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว๑๐๐---- 
๑๐สวนเสือศรีราชา๕๐๐---- 
๑๑วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา )๓๕๐---- 
รวมทั้งสิ้น๘,๓๖๙๖,๒๕๔๒,๙๕๐๓,๓๐๔๑,๓๐๑ 

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๖๕๑....... คน
         เป็นชาย ..๖๕๗.. คน  หญิง ..๙๙๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๐๕.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๓๘๕๓๘๕๑๖๘๒๑๗๒๔๙ 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร๖๓๐๔๖๖๒๑๒๒๕๔๙๔ 
ทัพเรือภาคที่ ๑๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐


๒๗๒
-
-
-


๑๑๘
-
-
-


๑๕๔
-
-
-


๗๑
-
-
-
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง๕๐๐๑๔๐๙๐๕๐๒๒ 
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๒๔๙๒๔๙๑๗๒๓๒๕๙ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๑๒๐๑๒๐๔๔๗๖ 
วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง)๕๐๑๙๑๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา๒๐๐---- 
รวมทั้งสิ้น๔,๗๓๔๑,๖๕๑๖๕๗๙๙๔๕๐๕ 

  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่บริการจำนวนผู้รับบริการยอดสะสมหมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑)บริการรักษาพยาบาล๔๓๐๘,๐๗๕ 
๒)ส่งต่อ๒๐๔๐๑ 
๓)รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี๖๔ 
๔)ผู้ป่วยฉุกเฉิน- 
โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๒๙….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๒...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๔๑… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๖๗.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๕๒… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๙......ราย 

๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑)ประเมินด้านสุขภาพจิต-๒,๘๑๘ 
๒)โรคซึมเศร้า-๔๐ 
๓)รักษาจิตเวช๑๒๒๓๙ 
๔)เสี่ยงฆ่าตัวตาย- 
๕)ส่งต่อ-๑๑ 
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑)สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก๒๖ จุด 
๒)ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้
๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111)
๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง)

๒๓

๔๒๗
๒๘๖
 
๓)ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร 
๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งมือ ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร          

๔๐

๑๑

๘๑๕

๓๕๐
 
๔)ดำเนินการสอบสวนโรค๑๑๒๒๕ 
๕)ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง)-๒๓๓ 

  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรมจำนวนผู้สมัครการบรรจุงานได้ทันทีหมายเหตุ
คนยอดสะสมคนยอดสะสม
การรับสมัครงาน๓๓๐     -๑๑๕ 
รวมทั้งสิ้น๓๓๐-๑๑๕ 

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
การให้คำปรึกษา๑๐๐ 
รวมทั้งสิ้น๑๐๐ 
  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
รอบเช้า – หาดบางแสน-๑,๙๔๘ 
รอบบ่าย - โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี-๑,๕๐๙
รวม-๓,๔๕๗ 

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
การบริการยอดสะสม
๑. จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง-๕๖          
๒.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย-๓๘ 
๓.ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)-๒๘ 
 รวม-๑๒๒ 

          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาจำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงานหมายเหตุ
คนยอดสะสม
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๓๗๕
๖๔
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม๕๐๑,๐๕๐ 
๓.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี๔๐๘๖,๖๒๐ 
๔.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒-๑,๔๐๐ 
๕. ภาคเอกชน๒๒๐๓,๘๘๐ 
 รวม๗๐๒๑๓,๓๘๙ 

 ๘.  ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่กิจกรรมรายละเอียด
๑.มอบรถเข็น๘ คัน
๒.ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
๓.ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์๓๒ คน
      
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

ลำดับที่หน่วยงานดำเนินการจำนวนหลักสูตรจำนวนผู้รับการฝึก
๑.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๑๒๑,๐๗๙
๒.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง๖๗
๓.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๒๖๘
๔.สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๑๕๔
๕.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี๓๗๕
๖.บ้านมิตรไมตรีชลบุรี๒๓๗
๗.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี๑๒๖
๘.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี๖๒
๙.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง๖๕
      
 ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร

ลำดับที่กิจกรรมจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คนยอดสะสม
๑.การรักษาความปลอดภัย๗๐๑,๐๕๐
๒.งานจราจร๑๕๒๒๕
๓.งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)-๔๕๐
๔.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด     ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
 รวม๘๕  คน/๓๐ ตัว๑,๗๒๕ คน/ ๓๐ ตัว

๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง          

๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ชนิดสัตว์จำนวนเจ้าของสัตว์จำนวนสัตว์เพศยอดสะสม
ผู้เมียเจ้าของจำนวนสัตว์
๑.สุนัข--๘๙๑๓๗
๒.แมว----๓๗๘๔
๓.กระต่าย----
๔.สัตว์ปีก----๑๑
๕.อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์)----
รวม--๑๓๓๒๔๗
๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
จำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า--๖๐๙๓ 
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล๑๔๒๒๐๘ 
อื่นๆ--๑๕๑๙ 
รวม๒๑๗๓๒๐ 
๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข (จำนวนทั้งหมด ๑๐ คอก )

จำนวนคอกที่มี

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
เพศผู้เพศเมียจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
คอกที่ ๒สุนัข
 
คอกที่  ๔สุนัข- 
โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้   สำนักงานจังหวัดชลบุรี  โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน