วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ๒ พ.ย.๒๕๕๔

  รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๒..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐_น.
____________________________________________________________________________________________
  1. การปฏิบัติงานด้านสถานที่พักพิงของผู้ประสบอุทกภัย
   ๑.๑  จำนวนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น ....๓,๙๓๙..... คน
   เป็นชาย ๑,๖๕๒ คน  หญิง  ๑,๙๒๓ คน
   ๑.๒  จำนวนตามข้อ ๑. เป็นผู้ประสบอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ จำนวน .....๔๑๖.... คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้ประสบอุทกภัย เหลือรองรับได้ หมายเหตุ(จำนวนเด็ก)
เป้าหมายรองรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓
๑.๑๒ พื้นที่สำรอง
 ๕๐๐
๑๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๖๑๕
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๓๕
 ๔๙๐
๑๐๐
๓๕๔
๓๕๑
๖๕๓
๑๖๐
๓๐๑
๓๐๑
๔๐๑
๑๖๑
๑๓๗
-
 ๒๒๘
๕๑
๑๗๓
๑๕๑
๒๖๙
๖๙
๑๓๗
๑๕๑
๑๙๕
๗๗
๘๐
-
 ๒๖๒
๔๙
๑๘๑
๒๐๐
๓๘๔
๙๑
๑๖๔
๑๕๐
๒๐๖
๘๔
๕๗
-
 ๑๐
-
๔๙
-
๑๔๐
-
-
-
๓๙
๖๓
๓๓๕
 ๑๑๓
๑๘
๓๖
๗๑
๑๒๗
๓๐
๗๗
๓๐
๓๕
๔๕
๓๐
  รวม ๔,๐๐๐ ๓,๔๐๙ ๑,๕๘๑ ๑,๘๒๘ ๖๔๒ ๖๑๒
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี ๒๐๐ ๑๖๖ ๗๑ ๙๕ ๓๔
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ ๕๐๐       ๕๐๐  
ค่ายนวมินทราชินี ๗๐๐ ๓๖๔ รอข้อมูล ๓๓๖  
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑๐๐       ๑๐๐  
ค่ายอัญสัมชัญ ๑,๐๐๐       ๑,๐๐๐  
สวนเสือศรีราชา ๕๐๐       ๕๐๐  
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐       ๒๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๗,๒๐๐ ๓,๙๓๙ ๑,๖๕๒ ๑,๙๒๓ ๓,๓๑๒ ๖๑๘
 
  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่ บริการ จำนวนผู้รับบริการ ยอดสะสม หมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑) บริการรักษาพยาบาล ๒๐๕ ๒,๒๖๔  
๒) ส่งต่อ ๒๖ ๙๑  
๓) รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี ๑๕  
๔) ผู้ป่วยฉุกเฉิน  
  โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๕๐….. ราย      โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๑๐...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๑๒… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๑๔.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๙… ราย             โรคผิวหนัง.....จำนวน....๒๓......ราย
๒.๒  ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑) ประเมินด้านสุขภาพจิต ๑๐๓ ๙๐๘  
๒) โรคซึมเศร้า - ๒๖  
๓) รักษาจิตเวช ๕๐  
๔) เสี่ยงฆ่าตัวตาย -  
๕) ส่งต่อ -  
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑) สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ผ่านทุกตึก ๒๖ จุด  
๒) ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้ ๒๙๕ จุด ๔๑๑ จุด  
๓) ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ ๙๓  
๔) ปรับปรุงสุขาภิบาล ตึก A
๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ
๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย

๓๖

๓๖
 
๓) ดำเนินการสอบสวนโรค ๓๑  
 
  1. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรม จำนวนผู้สมัคร การบรรจุงานได้ทันที หมายเหตุ
คน ยอดสะสม คน ยอดสะสม
การรับสมัครงาน ๓๐ ๑๑๖      ๑๑ ๓๓  
รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๑๑๖ ๑๑ ๓๓  
 
  1. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
การให้คำปรึกษา ๑๔ ๕๑  
รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๕๑  
 
  1. การให้บริการท่องเที่ยว  “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
รอบเช้า
สวนเสือศรีราชา
๗๗ ๖๙๘  
รอบบ่าย
โรงภาพยนตร์สี่มิติ  อบจ.ชลบุรี
๙๔ ๕๕๕  
รวม ๑๗๑ ๑,๒๕๓  
 
            ๖. การบริการด้านขนส่ง
กิจกรรม จำนวนเที่ยว หมายเหตุ
การบริการ ยอดสะสม
การสนับสนุนรถบัส ๒๐         ๑ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
รวม ๒๐  
 
          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่ หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๔๐

๑๒๐
๑๖
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๕๐ ๔๐๐  
๓. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ๔๐๘ ๑,๗๒๔  
๔. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ - ๑,๔๐๐  
๕.  ภาคเอกชน ๒๖๐ ๑,๐๑๐  
  รวม ๗๖๒ ๔,๖๗๐  
 
          ๘.  ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ กิจกรรม รายละเอียด
๑. มอบรถเข็น ๘ คัน
๒. ไม้เท้าขาวคนตาบอด  ๑ อัน
๓. ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ๓๒ คน
       
      ๙.งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร
ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คน ยอดสะสม
๑. การรักษาความปลอดภัย ๗๐ ๒๑๐
๒. งานจราจร ๑๕ ๔๕
๓. งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) - ๔๕๐
๔. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด      ๓๐  ตัว      ๓๐  ตัว
  รวม ๘๕  คน/๓๐ ตัว ๗๓๕ คน/ ๓๐ ตัว
               
      ๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ ชนิดสัตว์ จำนวนเจ้าของสัตว์ จำนวนสัตว์ เพศ ยอดสะสม
ผู้ เมีย เจ้าของ จำนวนสัตว์
๑. สุนัข ๖๔ ๑๐๒
๒. แมว ๑๐ ๒๖ ๗๓
๓. กระต่าย - - - -
๔. สัตว์ปีก - - - -
๕. อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) - - - -
รวม ๑๔ ๙๕ ๑๙๙
๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔๗ ๗๗  
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ๑๔ ๑๙ ๘๙ ๑๕๔  
อื่นๆ ๑๓  
รวม ๒๑ ๓๑ ๑๔๕ ๒๔๔  
 ๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข
 คอกที่  ชนิดสัตว์ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
เพศผู้ จำนวนเจ้าของ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
คอกที่  ๑            
คอกที่  ๒ สุนัข

   
คอกที่  ๓            
คอกที่  ๔ สุนัข -    
                                                         
สำนักงานจังหวัดชลบุรี      โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔
เบอร์ผู้ประสานงาน  กัญญรัตน์   เกียรติสุภา  089-8320344

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน