วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ๑๖ พฤศจิกายน. พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๖..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๘๔๗.... คน เป็นชาย ...๓,๕๒๖.... คน  หญิง ...๔,๓๒๑..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๘๐๖... คน แยกเป็น
   ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ..๖.,๒๑๑.... คน
   เป็นชาย ..๒,๙๒๓.. คน  หญิง  ...๓,๒๘๘,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๒๙๙.. คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๓,๔๗๘
๔๘๙
๑๐๓
๓๙๕
๕๐๐
๖๖๕
๒๐๐
๒๙๕
๒๗๓
๓๙๗
๑๖๑
๓,๔๗๘
๔๘๙
๑๐๓
๓๙๕
๕๐๐
๖๖๕
๒๐๐
๒๙๕
๒๗๓
๓๙๗
๑๖๑
๑,๕๘๙
๒๒๓
๔๙
๑๙๗
๒๑๗
๒๘๔
๙๐
๑๓๔
๑๒๔
๑๙๘
๗๓
๑,๘๘๙
๒๖๖
๕๔
๑๙๘
๒๘๓
๓๘๑
๑๑๐
๑๖๑
๑๔๙
๑๙๙
๘๘
๗๑๔
๑๑๑
๒๑
๔๓
๑๐๒
๑๓๐
๓๐
๗๕
๗๒
๗๖
๕๔


 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๒๗๙ ๑๓๔ ๕๓  
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี ๒๕๘ ๒๕๘ ๑๒๑ ๑๓๗ ๓๒  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ ๕๐๐ ๓๐๔ ๑๓๐ ๑๗๔ ๘๖  
ค่ายนวมินทราชินี ๗๐๐ ๕๘๒ ๒๖๐ ๓๒๒ ๑๓๑  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ๖๑๘ ๖๑๘ ๒๗๖ ๓๔๒ ๑๐๕  
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ ๑,๐๐๐ ๓๒๘ ๑๕๓ ๑๗๕ ๘๐  
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา) ๔๐๐ ๒๓๐ ๑๑๕ ๑๑๕ ๙๘  
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑๐๐ - - - -  
๑๐ สวนเสือศรีราชา ๕๐๐ - - - -  
๑๑ วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา ) ๓๕๐ - - - -  
รวมทั้งสิ้น ๘,๓๑๗ ๖,๒๑๑ ๒,๙๒๓ ๓,๒๘๘ ๑,๒๙๙  

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๖๓๖....... คน
         เป็นชาย ..๖๐๓.. คน  หญิง ..๑,๐๓๓.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๐๗.. คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา ๓๘๕ ๓๘๕ ๑๖๘ ๒๑๗ ๒๔๙  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ๖๓๐ ๔๖๗ ๒๑๒ ๒๕๕ ๙๔  
ทัพเรือภาคที่ ๑ ๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐


๒๗๔


๑๑๘


๑๕๖


๗๓
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ๕๐๐ ๑๒๒ ๓๖ ๘๖ ๒๒  
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ๒๔๙ ๒๔๙ ๑๗ ๒๓๒ ๕๙  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๔ ๗๖  
วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง) ๕๐ ๑๙ ๑๑  
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐ - - - -  
รวมทั้งสิ้น ๔,๗๓๔ ๑,๖๓๖ ๖๐๓ ๑,๐๓๓ ๕๐๗  


  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่ บริการ จำนวนผู้รับบริการ ยอดสะสม หมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑) บริการรักษาพยาบาล ๖๖๘ ๙,๒๕๒  
๒) ส่งต่อ ๒๒ ๔๗๔  
๓) รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี ๗๖  
๔) ผู้ป่วยฉุกเฉิน -  
โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๖๖….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๘...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๕๖… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๗๔.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๖๔… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๔......ราย 


๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑) ประเมินด้านสุขภาพจิต ๕๖ ๒,๙๓๘  
๒) โรคซึมเศร้า - ๔๐  
๓) รักษาจิตเวช ๑๑ ๒๗๑  
๔) เสี่ยงฆ่าตัวตาย  
๕) ส่งต่อ - ๑๑  
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑) สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ผ่านทุกตึก ๒๖ จุด  
๒) ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้
๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111)
๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง)


-

๔๕๔
๒๙๓
 
๓) ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร
๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งมือ ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร          

๑๐


๘๖๘

๓๗๐
 
๔) ดำเนินการสอบสวนโรค - ๒๒๖  
๕) ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง) - ๒๔๕  
๖) ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  (คน) ๔,๑๙๔ ๔,๑๙๔  


  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรม จำนวนผู้สมัคร การบรรจุงานได้ทันที หมายเหตุ
คน ยอดสะสม คน ยอดสะสม
การรับสมัครงาน ๓๔๗      ๑ ๑๑๖  
รวมทั้งสิ้น ๓๔๗ ๑๑๖  

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
การให้คำปรึกษา ๑๐๒  
รวมทั้งสิ้น ๑๐๒  


  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
รอบเช้า - หาดบางแสน ๑๒๙ ๒,๐๗๗ - ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบบ่าย – วัดแสนสุข / ศาลเจ้านาจา ๑๒๑ ๑,๖๓๐
รวม ๒๕๐ ๓,๗๐๗  

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
การบริการ ยอดสะสม
๑.
จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง ๕๙ ๑๕ พ.ย. ๕๔
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
( บริษัทสุนันเนื่องจำนงค์ )
๒. ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย ๔๐  
๓. ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.) ๓๖  
  รวม ๑๓ ๑๓๕  

          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่ หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๔๑๕
๗๒
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๕๐ ๑,๑๕๐  
๓. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ๔๐๘ ๗,๔๓๖  
๔. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ - ๑,๔๐๐  
๕.  ภาคเอกชน ๒๕๐ ๔,๓๕๐  
  รวม ๗๓๒ ๑๔,๘๒๓  

 ๘.  ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่ กิจกรรม รายละเอียด
๑. มอบรถเข็น ๘ คัน
๒. ไม้เท้าขาวคนตาบอด  ๑ อัน
๓. ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ๓๒ คน
      
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

ลำดับที่ หน่วยงานดำเนินการ จำนวนหลักสูตร จำนวนผู้รับการฝึก
๑. ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา ๑๒ ๑,๐๗๙
๒. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง ๖๗
๓. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ๒๖๘
๔. สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ๑๕๔
๕. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ๓๗๕
๖. บ้านมิตรไมตรีชลบุรี ๒๓๗
๗. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ๑๒๖
๘. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ๖๒
๙. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ๖๕
      
 ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร

ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คน ยอดสะสม
๑. การรักษาความปลอดภัย ๗๐ ๑,๑๙๐
๒. งานจราจร ๑๕ ๒๕๕
๓. งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) - ๔๕๐
๔. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด      ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
  รวม ๘๕  คน/๓๐ ตัว ๑,๘๙๕ คน/ ๓๐ ตัว

๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง          

๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ ชนิดสัตว์ จำนวนเจ้าของสัตว์ จำนวนสัตว์ เพศ ยอดสะสม
ผู้ เมีย เจ้าของ จำนวนสัตว์
๑. สุนัข ๙๘ ๑๔๖
๒. แมว ๓๙ ๘๖
๓. กระต่าย - - - -
๔. สัตว์ปีก - - - - ๑๑
๕. อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) - - - -
๖. อื่นๆ(กระถิก) - - - -
รวม ๑๔๕ ๒๕๙

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๖๔ ๙๘  
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ๑๕ ๑๖ ๑๖๖ ๒๓๓  
อื่นๆ - - ๑๔ ๑๘  
รวม ๑๗ ๑๙ ๒๔๔ ๓๔๙  
 
๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข (จำนวนทั้งหมด ๑๐ คอก )

จำนวนคอกที่มี

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
เพศผู้ เพศเมีย จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
คอกที่  ๒ สุนัข

 
คอกที่  ๔ สุนัข -  
                                                           
             สำนักงานจังหวัดชลบุรี
                                                                                       โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน