วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ....๑๘..พฤศจิกายน. พ.ศ. ๒๕๕๔

 รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๘..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๗๕๐.... คน เป็นชาย ...๓,๕๐๑.... คน  หญิง ...๔,๒๔๙..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๗๙๔... คน แยกเป็น ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ..๖.,๑๖๓.... คน
   เป็นชาย ..๒,๙๑๑.. คน  หญิง  ...๓,๒๕๒,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๒๙๐.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก 
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑H
๑.๙ อาคารเรียน ๒I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาJ
๓,๔๔๖
๔๙๕
๑๐๙
๓๘๕
๔๘๗
๖๕๙
๑๙๙
๒๙๓
๒๖๖
๓๙๑
๑๖๒
๓,๔๔๖
๔๙๕
๑๐๙
๓๘๕
๔๘๗
๖๕๙
๑๙๙
๒๙๓
๒๖๖
๓๙๑
๑๖๒
๑,๕๗๗
๒๒๕
๕๒
๑๙๒
๒๑๒
๒๘๓
๘๘
๑๓๓
๑๒๐
๑๙๘
๗๔
๑,๘๖๙
๒๗๐
๕๗
๑๙๓
๒๗๕
๓๗๖
๑๑๑
๑๖๐
๑๔๖
๑๙๓
๘๘
๗๐๙
๑๑๒
๒๓
๔๑
๑๐๐
๑๓๕
๒๗
๗๕
๖๘
๗๓
๕๕

 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓๔๐๘๔๐๘๒๗๔๑๓๔๕๓ 
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี๒๕๖๒๕๖๑๒๐๑๓๖๓๒ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒๕๐๐๓๐๑๑๒๙๑๗๒๘๖ 
ค่ายนวมินทราชินี๗๐๐๕๗๙๒๕๙๓๒๐๑๓๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ๖๐๗๖๐๗๒๗๙๓๒๘๑๐๓ 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ๑,๐๐๐๓๓๓๑๕๗๑๗๖๗๘ 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา)๔๐๐๒๓๓๑๑๖๑๑๗๙๘ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว๑๐๐---- 
๑๐สวนเสือศรีราชา๕๐๐---- 
๑๑วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา )๓๕๐---- 
รวมทั้งสิ้น๘,๒๖๗๖,๑๖๓๒,๙๑๑๓,๒๕๒๑,๒๙๐ 

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๕๘๗....... คน
         เป็นชาย ..๕๙๐.. คน  หญิง ..๙๙๗.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๐๔.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๓๘๕๓๘๕๑๖๘๒๑๗๒๔๙ 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร๖๓๐๔๖๗๒๑๒๒๕๕๙๔ 
ทัพเรือภาคที่ ๑๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐


๒๖๐


๑๑๐


๑๕๐


๗๑
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง๕๐๐๘๗๓๑๕๖๒๑ 
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๒๔๙๒๔๙๑๗๒๓๒๕๙ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๑๒๐๑๒๐๔๔๗๖ 
วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง)๕๐๑๙๑๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา๒๐๐---- 
รวมทั้งสิ้น๔,๗๓๔๑,๕๘๗๕๙๐๙๙๗๕๐๔ 


  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่บริการจำนวนผู้รับบริการยอดสะสมหมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑)บริการรักษาพยาบาล๕๐๐๑๐,๓๖๐ 
๒)ส่งต่อ๒๕๕๓๑ 
๓)รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี๘๗ 
๔)ผู้ป่วยฉุกเฉิน- 
โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๕๓….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๔๕...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๖๒… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๕๐.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๕๕… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๓๐......ราย 


๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑)ประเมินด้านสุขภาพจิต๑๓๔๓,๐๗๒ 
๒)โรคซึมเศร้า-๔๐ 
๓)รักษาจิตเวช-๒๗๑ 
๔)เสี่ยงฆ่าตัวตาย- 
๕)ส่งต่อ-๑๑ 
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑)สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก๒๖ จุด 
๒)ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้
๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111)
๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง)

๓๐
๑๓

๕๐๘
๓๑๙
 
๓)ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร
๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งมือ ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร          

๑๖

๑๔

๘๙๙

๓๙๙
 
๔)ดำเนินการสอบสวนโรค๑๔๒๕๖ 
๕)ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง)๒๕๐ 
๖)ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  (คน)-๔,๑๙๔ 


  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรมจำนวนผู้สมัครการบรรจุงานได้ทันทีหมายเหตุ
คนยอดสะสมคนยอดสะสม
การรับสมัครงาน๑๓๓๖๙     ๙๑๓๐ 
รวมทั้งสิ้น๑๓๓๖๙๑๓๐ 

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
การให้คำปรึกษา๑๐๑๒๐ 
รวมทั้งสิ้น๑๐๑๒๐ 


  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
รอบเช้า - หาดบางแสน๖๕๒,๑๔๒- ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบบ่าย – วัดแสนสุข / ศาลเจ้านาจา๖๓๑,๖๙๓
รวม๑๒๘๓,๘๓๕ 

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
การบริการยอดสะสม
๑. จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง๖๑๑๗ พ.ย. ๕๔
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
  ( บริษัทประทุมทัวร์ )
๒.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย-๔๐ 
๓.ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)๔๓ 
 รวม๑๔๔ 

          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาจำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงานหมายเหตุ
คนยอดสะสม
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๔๕๕
๘๐
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม๕๐๑,๒๕๐ 
๓.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี๔๐๘๘,๒๕๒ 
๔.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒-๑,๔๐๐ 
๕. ภาคเอกชน๒๓๐๔,๘๒๐ 
 รวม๗๑๒๑๖,๒๕๗ 

 ๘.  ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่กิจกรรมรายละเอียด
๑.มอบรถเข็น๘ คัน
๒.ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
๓.ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์๓๒ คน
      
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

ลำดับที่หน่วยงานดำเนินการจำนวนหลักสูตรจำนวนผู้รับการฝึก
๑.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๑๒๑,๐๗๙
๒.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง๖๗
๓.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๒๖๘
๔.สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๑๕๔
๕.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี๓๗๕
๖.บ้านมิตรไมตรีชลบุรี๒๓๗
๗.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี๑๒๖
๘.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี๖๒
๙.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง๖๕
      
 ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร

ลำดับที่กิจกรรมจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คนยอดสะสม
๑.การรักษาความปลอดภัย๗๐๑,๓๓๐
๒.งานจราจร๑๕๒๘๕
๓.งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)-๔๕๐
๔.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด     ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
 รวม๘๕  คน/๓๐ ตัว๒,๐๖๕ คน/ ๓๐ ตัว

๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง          

๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ชนิดสัตว์จำนวนเจ้าของสัตว์จำนวนสัตว์เพศยอดสะสม
ผู้เมียเจ้าของจำนวนสัตว์
๑.สุนัข๑๐๐๑๕๓
๒.แมว๔๑๘๘
๓.กระต่าย----
๔.สัตว์ปีก----๑๑
๕.อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์)----
๖.อื่นๆ(กระถิก)----
รวม๑๔๙๒๖๘

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
จำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า๖๕๙๙ 
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล๑๗๒๒๔๒ 
อื่นๆ--๑๔๑๘ 
รวม๒๕๑๓๕๙ 

๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข (จำนวนทั้งหมด ๑๐ คอก )

จำนวนคอกที่มี

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
เพศผู้เพศเมียจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
คอกที่  ๒สุนัข
 
คอกที่  ๔สุนัข- 
                                                           
             สำนักงานจังหวัดชลบุรี
                                                                                       โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน