วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ....๗..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น.

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๗..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๒๓๕.... คน เป็นชาย ...๓,๒๖๒.... คน  หญิง ...๓,๙๗๓..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๖๕๒... คน แยกเป็น
   ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ...๕,๖๑๐.... คน
   เป็นชาย .๒,๕๙๔. คน  หญิง  .๓,๐๑๖.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก .๑,๐๖๔. คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑ H
๑.๙ อาคารเรียน ๒ I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J
๓,๔๘๕
๕๐๑
๑๐๐
๓๙๒
๔๓๙
๗๐๕
๒๐๓
๒๙๙
๒๙๔
๓๙๒
๑๖๐
๓,๔๘๕
๕๐๑
๑๐๐
๓๙๒
๔๓๙
๗๐๕
๒๐๓
๒๙๙
๒๙๔
๓๙๒
๑๖๐
๑,๖๐๓
๒๒๘
๕๑
๑๙๑
๑๙๒
๓๐๗
๙๓
๑๓๕
๑๔๖
๑๙๐
๗๐
๑,๘๘๒
๒๗๓
๔๙
๒๐๑
๒๔๗
๓๙๘
๑๑๐
๑๖๔
๑๔๘
๒๐๒
๙๐
๖๒๕
๑๑๕
๑๘
๔๑
๘๙
๑๓๙
๓๐
๗๘
๒๙
๓๓
๕๓
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ๑๘๕ ๑๘๕ ๑๐๘ ๗๗ ๓๙  
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี ๒๔๐ ๒๒๖ ๑๐๔ ๑๒๒ ๑๔  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ ๕๐๐ ๓๐๙ ๑๓๖ ๑๗๓ ๘๙  
ค่ายนวมินทราชินี ๗๐๐ ๕๘๐ ๒๖๑ ๓๑๙ ๑๒๕  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ๖๓๕ ๖๓๕ ๒๙๒ ๓๔๓ ๙๐  
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑๐๐ - - - -  
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ ๑,๐๐๐ - - - -  
สวนเสือศรีราชา ๕๐๐ - - - -  
๑๐ วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา ) ๓๕๐ - - - -  
๑๑ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา) ๔๐๐ ๑๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ๘๒  
รวมทั้งสิ้น ๘,๐๙๕ ๕,๖๑๐ ๒,๕๙๔ ๓,๐๑๖ ๑,๐๖๔  

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๖๒๕....... คน
         เป็นชาย ..๖๖๘.. คน  หญิง ..๙๕๗.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๘๘.. คน
ลำดับที่ สถานที่พักพิง จำนวนผู้พักพิง จำนวนเด็ก รับได้อีก
ยอดรับได้ ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชาย หญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา ๓๘๑ ๓๘๑ ๑๖๖ ๒๑๕ ๒๔๘  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ๖๓๐ ๔๔๘ ๒๐๔ ๒๔๔ ๙๔  
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐ - - - -  
ทัพเรือภาคที่ ๑ (๒,๖๐๐) ๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๖๘๐
-
-
-


๒๒๓
-
-
-


๑๒๓
-
-
-


๑๐๐
-
-
-


๕๑
-
-
-
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง(ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อบ้านบึง) ๕๐๐ ๖๒ ๒๗ ๓๕ ๑๓  
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๒ ๒๓๕ ๕๙  
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ๑๓๔ ๑๓๔ ๘๒ ๕๒ ๑๑๔  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๔ ๗๖  
รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๒ ๑,๖๒๕ ๖๖๘ ๙๕๗ ๕๘๘  

  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่ บริการ จำนวนผู้รับบริการ ยอดสะสม หมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑) บริการรักษาพยาบาล ๔๙๔ ๔,๕๗๑  
๒) ส่งต่อ ๓๔ ๒๒๗  
๓) รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี ๓๒  
๔) ผู้ป่วยฉุกเฉิน -  
 
โรคที่พบมากที่สุดคือ
โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๓๒….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๕...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๕๑… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๙๗.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๗๔… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๑......ราย ๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑) ประเมินด้านสุขภาพจิต ๑๔๖ ๒,๐๙๔  
๒) โรคซึมเศร้า - ๓๔  
๓) รักษาจิตเวช ๓๙ ๑๓๐  
๔) เสี่ยงฆ่าตัวตาย -  
๕) ส่งต่อ  
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑) สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ผ่านทุกตึก ๒๖ จุด  
๒) ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้ ๑๖ จุด ๖๗๗ จุด  
๓) ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ ๑๐ ๑๕๘  
๔) ปรับปรุงสุขาภิบาล
๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ
๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย

๒๑
-

๒๕๒
 
๕) ดำเนินการสอบสวนโรค ๙๗  

  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรม จำนวนผู้สมัคร การบรรจุงานได้ทันที หมายเหตุ
คน ยอดสะสม คน ยอดสะสม
การรับสมัครงาน ๑๒ ๑๙๘       - ๓๖  
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ๑๙๘ - ๓๖  


  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
การให้คำปรึกษา - ๖๗  
รวมทั้งสิ้น - ๖๗  

  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
รอบเช้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- ๑,๒๔๒  
รอบบ่าย
ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ศาลเจ้านาจา
- ๑,๐๐๔  
รวม - ๒,๒๔๖  

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ
การบริการ ยอดสะสม
๑.
จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง
- ๓๓   
๒. ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย - ๒๗  
๓. ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.) - ๑๕  
  รวม - ๗๕  


          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่ หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คน ยอดสะสม
๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๒๓๕
๓๖
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๖๐ ๗๐๐  
๓. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ๔๐๘ ๓,๗๖๔  
๔. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒ - ๑,๔๐๐  
๕.  ภาคเอกชน ๒๒๕ ๒,๒๑๕  
  รวม ๗๑๗ ๘,๓๕๐  

  ๘.  ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ กิจกรรม รายละเอียด
๑. มอบรถเข็น ๘ คัน
๒. ไม้เท้าขาวคนตาบอด  ๑ อัน
๓. ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ๓๒ คน


      ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร
ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คน ยอดสะสม
๑. การรักษาความปลอดภัย ๗๐ ๕๖๐
๒. งานจราจร ๑๕ ๑๒๐
๓. งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) - ๔๕๐
๔. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด      ๓๐  ตัว      ๓๐  ตัว
  รวม ๘๕  คน/๓๐ ตัว ๑,๑๓๐ คน/ ๓๐ ตัว
          
      ๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ ชนิดสัตว์ จำนวนเจ้าของสัตว์ จำนวนสัตว์ เพศ ยอดสะสม
ผู้ เมีย เจ้าของ จำนวนสัตว์
๑. สุนัข ๗๘ ๑๒๖
๒. แมว  ๑  ๑ -  ๑ ๓๒ ๗๙
๓. กระต่าย - - - -
๔. สัตว์ปีก - - - - ๑๐
๕. อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) - - - -
รวม ๑๑๖ ๒๓๐

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - - ๕๒ ๘๕  
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ๑๑ ๑๒๒ ๑๘๖  
อื่นๆ - - ๑๒ ๑๖  
รวม ๑๑ ๑๘๖ ๒๘๗  

                   
๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข

คอกที่

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ ยอดสะสม หมายเหตุ
เพศผู้ จำนวนเจ้าของ จำนวนเจ้าของ จำนวนสัตว์
คอกที่  ๑            
คอกที่  ๒ สุนัข

   
คอกที่  ๓            
คอกที่  ๔ สุนัข -    
คอกที่  ๕            
คอกที่  ๖            
คอกที่  ๗            
คอกที่  ๘            
คอกที่  ๙            
คอกที่  ๑๐            
                                  สำนักงานจังหวัดชลบุรี   โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔
ผู้ประสาน  กัญญรัตน์   เกียรติสุภา  ปชส.ชลบุรี  089-8320344

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน